Změny ve vládních programech ekonomické migrace 2024

08.01.2024

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Programy ekonomické migrace jsou určeny pro podporu uplatnění zahraničních pracovníků v Česku. Jaké změny se v této oblasti objeví v roce 2024?

Proč podporovat ekonomickou migraci

Programy ekonomické migrace jsou navrženy tak, aby zajistily soulad mezi poptávkou a nabídkou na tuzemském trhu práce. Mají tak dle tuzemského ministerstva průmyslu a obchodu zaručit rozvoj investic, včetně zahraničních, zahraničního obchodu a posílit konkurenceschopnosti české ekonomiky.

Právě ministerstvo intenzivně pracuje na podpoře tohoto segmentu. Podle předpokladů by to mělo vést k podpoře přílivu kvalifikovaných zahraničních pracovníků do Česka a také k tomu, aby ve zvýšené míře do ČR proudili zahraniční investoři.

Ministerstvo průmyslu a obchodu na této problematice proto intenzivně spolupracuje i s dalšími orgány, jako je ministerstvo vnitra, ministerstvo zahraničních věcí a ministerstvo práce a sociálních věcí.

ekonomická migrace

Jaké aktuálně existují programy ekonomické migrace

Od roku 2019 oficiálně běží tyto programy ekonomické migrace:

  • Zácvik – je určen pro cizince z třetí zemí, kteří se budou na základě vyslání zahraničního investora na území ČR zaškolovat po dobu maximálně 6 měsíců
  • Program klíčový a vědecký personál (nahrazuje Fast Track a Welcome Package) – jeho účelem je poskytnout podporu významným českým a zahraničním investorům, výzkumným organizacím, technologickým společnostem a společnostem typu start-up, které do ČR potřebují přivést cizince v postavení statutárních orgánů, manažery či specialisty
  • Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec (nahrazuje Projekt Ukrajina a Indie) – cílem je poskytnout podporu přímým zaměstnavatelům, kteří do ČR potřebují přivést vysoce kvalifikované zahraniční pracovníky.
  • Program kvalifikovaný zaměstnanec (nahrazuje Režim Ukrajina a Režim ostatní státy + Režim zemědělec) – program má nabídnout podporu přímým zaměstnavatelům, kteří do ČR potřebují přivést kvalifikované zahraniční pracovníky

Jaké změny jsou připraveny v roce 2024

Od 1. 1. 2024 vystupují v platnost změny, které mají v konečném důsledku vést k navýšení objemu pracovní migrace o dalších 20 000 kvalifikovaných pracovníků.

Klíčovými opatřeními dle ministerstva průmyslu a obchodu budou:

  • zvýšení kvót pro vysoce kvalifikované pracovníky
  • navýšení kvóty pro kvalifikované pracovníky z Filipín
  • znovuobnovení ekonomické migrace z Ukrajiny
  • obnovení fungování programu pro mimořádná pracovní víza pro pracovníky v zemědělství

Úprava podmínek účasti pro občany Ukrajiny

Mimo to byly podmínky pro účast ve výše uvedených programech též podrobněji specifikovány pro občany Ukrajiny.

změny u migračních programů cz

Do výše uvedených programů mimo Zácviku může být vřazen ten, kdo je držitelem dočasné či mezinárodní ochrany, pobývá na území Ukrajiny a je oprávněn z něj vycestovat, případně pobývá v jiném státě na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu po dobu kratší než 2 roky.

Změny plynoucí z novelizace zákona o pobytu cizinců

Dále se do těchto programů promítly změny vyplývající ze zákona o pobytu cizinců, jehož novelizace je účinná od 1. července 2023.

Zletilé nezaopatřené děti zařazované do programů pro vysoce kvalifikované zaměstnance v roli rodinných příslušníků nemohou získat dlouhodobé vízum za rodinným účelem nebo povolení k pobytu za účelem společného soužití rodiny.

Nezaopatřené děti připravující se soustavně na budoucí povolání však mohou společně s rodiči žádat o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem studia nebo za účelem ostatní nebo o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia.

Programu klíčový a vědecký personál a Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec byla dále upřesněná podmínka místní příslušnosti. Cizinec je z tohoto důvodu oprávněn podat žádost o pobytové oprávnění na zastupitelském úřadu ČR v zemi, ve které má povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt a pobývá v ní nepřetržitě po dobu delší než 2 roky.

Co se týče ohlašování pobytu na pracovišti odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra, cizinec žádající o vydání povolení k dlouhodobému pobytu je povinen se za účelem vydání průkazu o povolení k pobytu do 30 dnů ode dne vstupu na území ČR osobně dostavit ke zpracování údajů nezbytných pro vydání průkazu o povolení k pobytu.

Vydává-li se doklad o bezúhonnosti žadateli v anglickém jazyce, je též nyní oproštěn od nutnosti úředního překladu do češtiny.

Kritéria pro zařazování start-upů do Programu klíčový a vědecký personál doznala také změny. Nově se nevyžaduje doložení byznys plánu, nýbrž je možno doložit „pitch deck“ nebo jiný dokument.

Dále také platí, že do znění Programu kvalifikovaný zaměstnanec byla dle ministerstva doplněna povinnost absolvovat předodjezdovou informační přípravu, která se aktuálně týká občanů Mongolska.

Máte zájem o pracovníky ze zahraničí?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.