Mimořádné pracovní vízum

08.06.2021

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Tento text se zabývá mimořádným pracovním vízem, když s účinností od 1. 12. 2019 vláda odsouhlasila prostřednictvím usnesení č. 752/2019 Sb. Program mimořádné pracovní vízum pro občany Ukrajiny, jenž je určený pro pracovníky v zemědělství, lesnictví a potravinářství.

Mimořádné pracovní vízum má omezenou kapacitu

Tento program má určenu kvótu 1 500 žádostí o dlouhodobé vízum ročně a mohou do něj být zařazeni jen občané Ukrajiny. Žadatelé o zařazení se nemusí k podání žádosti o dlouhodobé vízum objednávat, ale čekají na to, až budou kvůli stanovení termínu k podání žádosti kontaktováni od svého zaměstnavatele. Žadatel musí svoji žádost podat osobně, jinak je jeho žádost neakceptovatelná.

Co vše je třeba doložit při podání žádosti o mimořádné pracovní vízum?

K podání žádosti je nezbytný:

  • Vyplněný formulář žádosti o udělení dlouhodobého víza.
  • Platný cestovní pas, jenž není starší deseti let, má nejméně 2 volné stránky a doba jeho platnosti minimálně o 3 měsíce přesahuje platnost dlouhodobého víza.
  • K žádosti se musí přiložit o kopie stránek cestovního pasu s údaji o žadateli.
  • Dvě fotografie pasového formátu o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
  • Originál povolení k zaměstnání, jež je uvedeno výhradně pro činnosti povolené nařízením vlády č. 291/2019 Sb.
  • Doklad o zajištění ubytování v průběhu pobytu na území ČR. Příkladem podobného dokladu je potvrzení o zajištění ubytování žadatele s úředně ověřeným podpisem vlastníka nemovitosti, případně smlouva o nájmu mezi žadatelem a vlastníkem nemovitosti.
  • Doklad podobný výpisu z evidence Rejstříku trestů jako podklad k posouzení trestní zachovalosti.
  • Cestovní doklad i povolení k zaměstnání je nezbytné předložit v originále. Další doklady lze doložit i v úředně ověřené kopii. Když nejsou zhotoveny v českém jazyce, je třeba pořídit jejich úřední překlad do tohoto jazyka.

Při osobním pohovoru se uplatní i tlumočník

Veškeré náležitosti k uvedení mimořádného víza nesmí být starší 180 dnů, výjimku představují cestovní doklady, matriční doklady a fotografie cizince, jestliže je v souladu s jeho aktuální podobou. V průběhu podání žádosti může být s žadatelem realizován zastupitelským úřadem osobní pohovor, a to v českém i ruském jazyce.

mimořádné pracovní vízum

Záznam z něj však bude pokaždé pořízen v českém jazyce. Z toho důvodu se doporučuje, aby si žadatele v případě, že v tomto jazyce nerozumí, raději obstarali tlumočníka. Podání žádosti je spojeno i s úhradou správního poplatku, který je možné uhradit jen v eurech.

Povinnosti po kladném vyřízení žádosti

Lhůta pro vyřízení žádosti o dlouhodobé vízum je 90 dnů. Pokud je žádost kladně vyřízena, musí žadatel předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění. Po příjezdu do ČR je povinností do 3 pracovních dnů navštívit pracoviště odboru cizinecké policie krajského ředitelství PČR podle místa hlášeného pobytu za účelem splnění ohlašovací povinnosti. Maximální délka udělení mimořádného pracovního víza je jeden rok.

Máte zájem o vyřízení pracovního povolení pro cizince?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.