Narození dítěte cizince v ČR

03.04.2019

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Jestliže se cizinci na území ČR narodí potomek, dítě tím získává některá práva, rodič ale také musí splnit určité povinnosti. Na které formality je potřeba v takovém případě pamatovat?

Povinnosti související s narozením dítěte

Základní povinností je nahlášení narození dítěte na matriku. Ve většině případů tak učiní lékař či porodnice, pakliže k tomu ale nedojde, musejí to rodiče udělat sami, a to na matričním úřadu v příslušném obvodu. Dítě pak dostane český rodný list.

K vyřízení českého rodného listu je nutné doložit:

U dětí, které se narodily v manželství:

 • oddací list
 • průkaz povolení k pobytu (biometrický průkaz, cestovní doklad opatřený vízem, průkaz žadatele o mezinárodní ochranu)
 • prohlášení obou rodičů o jménu a příjmení dítěte

Příjmení může mít dítě společné po obou rodičích, případně po jednom z nich, jestliže mají příjmení různá. Jméno dítěte by mělo být určeno již v době narození. Není-li tomu tak, je možné to učinit dodatečně, a to až ve lhůtě 30 dnů, tedy do doby uzavření zápisu v knize narození.

narození dítěte cizinciNovorozenec ženského pohlaví by měl mít příjmení české, tedy s koncovkou -ová. Jestliže si rodiče přejí zapsat do matričního dokladu příjmení v nepřechýlené podobě, je to možné. Pak si musejí o toto požádat. Důvody, které k této žádosti opravňují, jsou však striktně vymezeny, a to následovně:

Matka dítěte je:

 • cizinka
 • občanka ČR, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině
 • občanka ČR, jejíž manžel je cizinec,
 • občanka ČR, která je jiné než české národnosti (přičemž platí, že přihlášení se k národnostní menšině jiné než české žádným způsobem občanství nositelky příjmení neovlivňuje, matka dítěte pak zůstává státní občankou České republiky)

U dětí, které se narodily mimo manželství:

 • rodný list matky
 • prohlášení o jménu dítěte 
 • průkaz povolení k pobytu

V rámci jednání s úřady lze využít také možnost tlumočníka, pakliže rodiče česky nehovoří. Žádný správní poplatek se neplatí, rodný list se vydává bezplatně.

V případě, že dítě má jednoho rodiče cizince a druhý je Čech, automaticky získává i české občanství a rodiče o něj žádat nemusejí. Dítě může současně získat občanství po obou rodičích.

Dítě cizince a pobyt

Tuzemským rodným listem dítě nezískává možnost na území ČR pobývat. O pobyt musejí rodiče požádat za předpokladu, že s dítětem nehodlají do 60 dnů od jeho narození vycestovat.

Pak je nutné odlišovat, zda rodiče pobývají v ČR na krátkodobé nebo dlouhodobé vízum. V závislosti na tom pak žádají o příslušný shodný typ pobytu pro svého potomka. Jestliže mají rodiče povolen trvalý pobyt, je nutné podat žádost o udělení trvalého pobytu, a to za účelem společného soužití.

Jak požádat o pobyt

Žádosti je nutné podávat na pracovišti MV ČR/cizinecké policie.

K žádosti je nutné předložit:

 • cestovní doklad
 • rodný list
 • doklad o cestovním zdravotním pojištění
 • Určení otcovství

Jestliže rodiče dítěte nejsou oficiálně sezdáni, je navíc nutné prohlášením na matrice nebo u soudu potvrdit, že muž je otcem dítěte. Je možné určovat otcovství až po narození dítěte, stejně tak ale lze určení otcovství provést ještě v těhotenství.

dítě cizince v črDíky ochranné lhůtě navíc platí, že narodí-li se dítě v období do 300 dní po rozvodu, za jeho otce je automaticky pokládán bývalý manžel ženy. Pak proběhne řízení o popření otcovství, které se odehraje před soudem a souhlasné prohlášení musejí učinit matka dítěte, její bývalý manžel i skutečný otec dítěte.

Nutné doklady:

Nenarozené děti:

 • platné doklady totožnosti - občanský průkaz, cestovní doklad
 • rodné listy (u cizinců přeložené do českého jazyka)
 • rodné listy společných dětí
 • těhotenský průkaz
 • u žen potvrzení o rodinném stavu (není-li patrno z dokladu totožnosti)
 • potvrzení o trvalém pobytu nebo o pobytu na území ČR (není-li patrno z cestovního dokladu) se zápisem od kdy - do kdy
 • rozvedená matka - rozsudek o rozvodu manželství s doložkou právní moci nebo doklad o zániku manželství
 • ovdovělá matka - úmrtní list manžela
 • doklad o přidělení rodného čísla od cizinecké policie
 • nutná přítomnost úředního tlumočníka (zařídí žadatelé o zápis určení otcovství na své náklady)

Narozené děti:

 • platné doklady totožnosti - občanský průkaz, cestovní doklad
 • rodné listy (u cizinců přeložené do českého jazyka)
 • rodný list dítěte, ke kterému se dělá zápis o určení otcovství
 • rodné listy dalších společných dětí
 • u žen potvrzení o rodinném stavu (není-li patrno z dokladu totožnosti)
 • potvrzení o trvalém pobytu nebo o pobytu na území ČR (není-li patrno z cestovního dokladu) se zápisem do kdy - do kdy
 • rozvedená matka - rozsudek o rozvodu manželství s doložkou právní moci nebo doklad o zániku manželství
 • ovdovělá matka - úmrtní list manžela
 • doklad o přidělení rodného čísla od cizinecké policie
 • nutná přítomnost úředního tlumočníka (zařídí žadatelé o zápis určení otcovství na své náklady)

Kontaktujte nás

Řešíte podobný problém a potřebujete poradit? Ozvěte se nám.

kontakt