Volný přístup na trh práce v ČR

10.12.2023

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Volný vstup na trh práce zaručuje specifické podmínky pracovního uplatnění. Koho se konkrétně týkají?

Co je podstatou volného vstupu na trh práce

Volný vstup na trh práce se týká cizinců. Jeho podstatou je to, že takový uchazeč o zaměstnání v Česku nepotřebuje na toto povolení.

To znamená, že cizinec nemusí disponovat:

Cizinec má tedy prakticky totožný přístup k zaměstnání jako občan ČR. Praktickou výhodou pro zaměstnavatele i samotného uchazeče je to, že může na příslušnou pozici nastoupit prakticky okamžitě.

pracovníci na trhu práce

Kdo má volný vstup na trh práce

Volný vstup na trh práce tak může očekávat cizinec za těchto podmínek:

 • jedná o osobu s povoleným trvalým pobytem na území ČR
 • jedná se o rodinného příslušníka člena diplomatické mise, konzulárního úřadu nebo rodinného příslušníka zaměstnance mezinárodní vládní organizace se sídlem na území ČR
 • jde o cizince, kterému byl udělen azyl nebo doplňková ochrana
 • jde o
  výkonného umělce,
  pedagogického pracovníka
  akademického pracovníka vysoké školy
  vědeckého pracovníka, který je účastníkem vědeckého setkání
  žáka nebo studenta do 26 let věku
  sportovce,
 • osobu, která v ČR zajišťuje dodávky zboží nebo služeb nebo toto zboží dodává, nebo
 • osobu, která provádí montáž na základě obchodní smlouvy, případně provádí záruční a opravářské práce, a jehož výkon práce na území ČR nepřesáhne sedm po sobě jdoucích kalendářních dnů nebo celkem 30 dnů v kalendářním roce
 • jde o osobu, která je zaměstnána na území ČR podle mezinárodní smlouvy, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a jíž je ČR vázána
 • jedná se o člena záchranné jednotky a poskytuje pomoc na základě mezistátní dohody o vzájemné pomoci při odstraňování následků havárií a živelných pohrom a v případě humanitární pomoci
 • jedná se o osobu zaměstnanou v mezinárodní dopravě, pokud je k výkonu práce na území ČR vyslán svým zahraničním zaměstnavatelem
 • jedná se o osobu, která je akreditována v oblasti sdělovacích prostředků
 • jedná se o osobu, která je vojenským nebo civilním personálem ozbrojených sil vysílajícího státu podle zvláštního zákona
 • jedná se o osobu, která se na území České republiky soustavně připravuje na budoucí povolání
 • jedná se o osobu, která je vyslána na území České republiky v rámci poskytovaných služeb zaměstnavatelem usazeným v jiném členském státu Evropské unie
 • jedná se o o osobu, která pobývá na území České republiky na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem sloučení rodiny, jde-li o společné soužití rodiny s cizincem podle výše uvedeného písmene a) nebo c), nebo s cizincem, který pobývá na území ČR na základě platného povolení k dlouhodobému pobytu
 • jedná se o osobu, která pobývá na území České republiky na základě povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie
 • jedná se o osobu, která vykonává v České republice soustavnou vzdělávací nebo vědeckou činnost jako pedagogický pracovník nebo akademický pracovník vysoké školy nebo vědecký, výzkumný nebo vývojový pracovník ve veřejné výzkumné instituci nebo jiné výzkumné organizaci podle zvláštního právního předpisu
 • jedná se o osobu, která získala střední nebo vyšší odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v konzervatoři podle školského zákona nebo vysokoškolské vzdělání podle zákona o vysokých školách
 • jedná se o osobu, která na území České republiky pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území podle pobytového zákona
 • jedná se o osobu, která je duchovním církve registrované v České republice nebo náboženské společnosti registrované v České republice,
 • jedná se o osobu, která je držitelem povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného jiným členským státem Evropské unie a je vnitropodnikově převedený na území ČR na dobu nepřesahující 90 dnů v kterémkoliv období 180 dnů, nebo jehož výkon práce na území ČR je v zájmu ČR

Máte zájem o pracovníky ze zahraničí?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.