Víza pro rodinné příslušníky

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

O tento pobyt může žádat:

 • manžel/ka, nezletilé nebo zletilé nezaopatřené dítě cizince s povoleným pobytem či azylanta;
 • nezletilé nebo zletilé nezaopatřené dítě manžela cizince s povoleným pobytem či azylanta;
 • nezletilý v náhradní rodinné péči cizince s povoleným pobytem či azylanta nebo jeho manžela;
 • rodič, příp. prarodič nebo poručník nezletilého azylanta;
 • osamělý cizinec starší 65 let nebo bez ohledu na věk cizinec, který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem s povoleným pobytem na území;
 • cizinec, který před vstupem na území ČR pobýval na území jiného členského státu EU jako rodinný příslušník držitele modré karty (povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci)
   

Osoba, se kterou se cizinec slučuje,by měla mít povolení k trvalému nebo dlouhodobému pobytu a pobývat na území ČR minimálně po dobu 15 měsíců (v případě sloučení manželů musí každý z nich dosáhnout věku 20 let) nebo modrou kartu neboazyl.

Pokud žádost podáte do 3 měsíců od udělení azylu je třeba k žádosti dodat pouze tyto doklady:

 • vyplněný formulář
 • platný cestovní doklad
 • 2 fotografie
 • doklad o příbuzenském vztahu

Žádost je možné podat na zastupitelském úřadu ČR, nebo na pracovišti Ministerstva vnitra dle místa bydliště, jestliže pobýváte na území ČR na vízum nad 90 dnů nebo na základě povolení k dlouhodobému pobytu za jiných účelem.

K žádosti je třeba doložit:

 • vyplněný formulář (zelené barvy);
 • platný cestovní doklad
 • 2 fotografie
 • doklad o zajištění ubytování na území
 • doklad potvrzující příbuzenský vztah (rodný list, oddací list atd.)
 • souhlas rodiče/zákonného zástupce/poručníka, pokud se dítě slučuje s jinou osobou (souhlas není třeba předkládat v případě, že není možné ho z důvodu na vůli nezávislých předložit, nebo pokud již dítě pobývá na území ČR)
 • doklad o zajištění prostředků k pobytu
 • cestovní zdravotní pojištění

Lhůta pro vydání rozhodnutí je 270 dnůode dne podání žádosti na zastupitelském úřadu, v případě společného soužití s držitelem modré karty EU 180 dnů a u žádosti podaných na území 60 dnů.Doba platnosti je nejméně1 rok.

Doklad o zajištění ubytování

Jak nájemní smlouva, tak čestné prohlášení pronajímatele musí být podepsány všemi skutečnými majiteli nemovitosti (bytu, domu atd.), případně tím, kdo má od takového majitele zmocnění k uzavření nájemní smlouvy.

Prostředky k pobytu na území

Prostředky je třeba prokázat dokladem o úhrnném čistém měsíčním příjmu Vás a společně s Vámi posuzovaných osob. Požadovaná výše úhrnného příjmu je složena:

 • z částky životního minima(pro r. 2014 je to 3.410,-Kč; je-li s Vámi posuzována další osoba, pak je to částka 3.140,-Kč a pro druhou a další osobu se dle věku rozlišuje takto: 2.830,-Kč pro osoby od 15 let, pokud nejde o nezaopatřené dítě; 2.450,-Kč u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let; 2.140,-Kč u nezaopatřeného dítěte od 6 do 15 let a 1.740,-Kč u dítěte do 6 let)
 • nákladů na bydlení: částka, kterou prokazatelně platíte za nájem, včetně služeb-voda, elektřina, nebo částka tzv. normativních nákladů na bydlení dle § 26 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

Příklad: pokud bydlíte spolu se dvěma dětmi ve věku 10 a 3 let, za nájem včetně služeb platíte 13.000,-Kč, činípožadovaná částka 3.140+2.140+1.740+13.000=20.020,-Kč.

Společně posuzované osoby jsouosoby, které s  Vámi společně užívají byt (např. děti, rodiče, manžel/ka, partner/ka), pokud písemně neprohlásí, že s Vámi trvale nežijí a společně s Vámi neplatí náklady na své a Vaše potřeby.

Máte zájem o vyřízení víza pro rodinné příslušníky?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.