Nostrifikace středoškolského vzdělání

11.08.2020

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Pokud chce kdokoli, ať už se jedná o studenta českého či zahraničního, studovat na vysoké škole v České republice, musí předložit platné potvrzení o úspěšném studiu na předchozím stupni.

U zahraničních studentů se většinou jedná o ověření středoškolského vzdělání. Uznání zahraničního středoškolského vzdělání provádí český uznávací orgán. Toto uznání studia se nazývá nostrifikace středoškolského vzdělání.

Co je obsahem nostrifikace středoškolského vzdělání?

Jedná se o úřední proces, během něhož dochází k porovnávání obsahu a rozsahu středoškolského studia a získávání vědomostí a znalostí ve studijním programu na území naší republiky s učivem studijního programu daného státu, z něhož student své středoškolské vzdělání dokládá.

ověřování středoškolského vzdělání cizinců

O nostrifikaci lze zažádat na příslušných úřadech. Jedná se o odbory školství v jednotlivých krajích, na krajských úřadech a v Praze pak ověření provádí Magistrát hlavního města Prahy. Ověření středoškolského vzdělání může provést také Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, případně Ministerstvo vnitra nebo Ministerstvo obrany.

Pro nostrifikaci vzdělání jsou určeny tato doklady – vysvědčení ze základní a střední školy nebo z vyššího odborného stupně vzdělání. Vzdělání je platné pouze u škol, které jsou v dané zemi akreditovány tamním ministerstvem školství.

Ekvivalenční dohody

Jsou to dohody, jež patří do kategorie bilaterálních mezinárodních smluv prezidentské kategorie. Jedná se o mezinárodní smlouvy, které uznávají rovnocennost dokladů o vzdělání a Česká republika je má sepsané s některými sousedními státy. Tyto mezinárodní smlouvy schválil parlament České republiky a ratifikoval je prezident ČR.

Jsou to Maďarsko, Německo, Polsko a Slovensko. Pokud tedy student přináší doklady z těchto států, může je použít přímo a není potřeba zařizovat osvědčení o uznání zahraničního vzdělání.

Je však doporučováno, aby tyto doklady byly předkládány společně s úředními překlady do českého jazyka. Překlady zajišťují soudní tlumočníci a pravost ověřují pověření notáři.

Máte zájem o ověření středoškolského vzdělání?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.