Hlášení změn u cizinců žijících v ČR

04.11.2020

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Cizinci pracující nebo žijící dlouhodobě v České republice z různých důvodů, ať už se jedná o pracovní povinnosti nebo o běžné zachovávání rodinných či partnerských vztahů, řeší své pracovně-právní záležitosti v rámci náročnější legislativně požadované administrativě.

Obdobně jako tuzemští občané, i pracovníci ze zahraničí či osoby s jinou státní příslušností jsou povinni svému zaměstnavateli nahlašovat změny, které jsou spojeny s jejich aktuálním rodinným stavem nebo kontaktními údaji.

V jejich případě je však z důvodu získání či zachování povolení k pobytu nutné hlásit danou skutečnost také na příslušné úřady, aby bylo možné ověřit, že svým jednáním neporušují podmínky pro držení tohoto povolení.

Povolení k pobytu a změny údajů

Povolení k pobytu získává cizinec na základě žádosti v několika režimech s ohledem na účel jeho přítomnosti na území České republiky. Podmínky pro jeho získání se liší především s ohledem na původ cizince a mezinárodní dohody, které mají cílový a výchozí stát mezi sebou pro migraci pracovní síly uzavřeny (bilatelární nebo multilaterální).

hlášení změn u cizinců v čr

Povolení k pobytu u zahraničních pracovníků

Cizinci přicházející do České republiky mohou povolení k dlouhodobému pobytu obdržet po splnění několika podmínek, a to ve zjednodušeném režimu, který platí především pro přeshraniční migraci v Evropském hospodářském prostoru (jelikož pro občany Evropské unie platí volný přístup k pracovnímu trhu), případně pro jejich rodinné příslušníky či osoby se zvláštním specializovaným povoláním.

Cizinci pocházející ze zemí, které nejsou zahrnuty v tomto režimu, či pro ně neplatí definovaná výjimka, přichází do České republiky obvykle za prací nebo sekundárně za účelem sjednocení rodiny osob, jež již disponují konkrétním typem pobytového povolení.

U těchto pracovníků se dlouhodobé povolení k pobytu navazuje především na pracovně-právní vztah, jež je identifikován jako účel pobytu, případně na studium nebo podnikání. U cizinců přicházejících za pracovními příležitostmi je povolení k dlouhodobému pobytu řešeno prostřednictvím dvou typů oprávnění, a to:

Oba tyto typy dokladů vyžadují doložení specifických podkladových materiálů, které jsou ověřovány u místně příslušného pracovního úřadu, kterému musí být zaměstnanec nahlášen stanoveným postupem.

Legislativně požadované hlášení změn

Hlášení změn u cizinců pracujících v České republice se vztahuje na 4 základní údaje o jejich pobytu a stavu. Tyto změny jsou požadovány legislativou a jejich nahlášení je zatíženo zákonnou povinností, která také vymezuje restrikce vyplývající z nedodržení tohoto požadavku. Údaje, které je nutné ze zákona hlásit, zahrnují:

  • změna jména nebo příjmení
  • změnu osobního, resp. rodinného stavu (sňatek, rozvod)
  • změna údajů cestovního dokladu

Tyto změny se hlásí do 3 pracovních dnů od obdržení dokladu o jejich provedení, a to osobně nebo v zastoupení na základě plné moci (změnu může nahlásit také zaměstnavatel) na OAMP (Obor azylové a migrační politiky) Ministerstva vnitra České republiky.

Podle speciálních podmínek se pak řídí změna adresy bydliště nebo údajů v pobytovém dokladu, které nespadají do předchozích tří kategorií. Tyto je nutné nahlásit do 30 dnů (pokud se předpokládá změna adresy delší než 30 dnů), rovněž na OAMP.

Máte zájem o vyřízení pracovního povolení pro cizince?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.