How to obtain a temporary stay for foreigners in the Czech Republic?

14.11.2019

Contact us

Write us

We will contact you

Pokud se chystáte na delší dobu do České republiky za rodinou, za prací nebo z jakéhokoliv jiného důvodu, je nutné si vyřídit povolení k přechodnému pobytu v ČR. Na tento úkon je třeba se s předstihem připravit a shromáždit nezbytné dokumenty, abyste zbytečně neztráceli čas.

V tomto článku vám poradíme, jak nejefektivněji o přechodný pobyt zažádat a jaké informace je nutné vědět.

Co si představit pod pojmem přechodný pobyt pro cizince

Přechodný pobyt v ČR znamená, že na tomto území chcete zůstat déle než tři měsíce. Mohou o něj požádat občané EU či cizinci z jiných zemí, kteří jsou však rodinní příslušníci občana EU.

přechodný pobyt žádost

Podmínkou také je, že jste v minulosti nejednali proti zákonům České republiky a neohrozili její bezpečnost či nenarušili veřejný pořádek. O přechodný pobyt není nutné žádat, je to však doporučováno s ohledem na pozdější vyřizování různých formalit v ČR.

Potvrzení o přechodném pobytu občana EU

Abyste tento typ pobytu získali, vyplňte pečlivě formulář s názvem Formulář k potvrzení o přechodném pobytu občana EU, který si lze stáhnout na stránkách Ministerstva vnitra ČR. Poté je nutné tiskopis odevzdat na území ČR na jednom z pracovišť Ministerstva vnitra, respektive Odboru azylové a migrační politiky (dále OAMP).

Doporučuje se navštívit pracoviště dle místa, kde žadatel hlásí pobyt. K úspěšnému vyřízení žádosti potřebujete také:

  • 1 ks fotografie
  • Doklad o zdravotním pojištění (není nutný, pokud je účelem pobytu výdělečná činnost)
  • Cestovní doklad (tedy i průkaz totožnosti občana EU)
  • Doklad potvrzující účel pobytu (výdělečná činnost či studium)
  • Doklad o zajištění ubytování na území ČR

Pokud o přechodný pobyt žádá rodinný příslušník občana EU, jenž je také občanem EU a chce v ČR pobývat déle než tři měsíce, musí doložit všechny výše zmíněné dokumenty kromě dokladu potvrzující účel pobytu.

Navíc si však musí zařídit potvrzení, že je rodinným příslušníkem občana EU. Přechodný pobyt bývá vyžadován například za účelem sloučení rodiny.

Nezapomeňte, že je nutné předložit originální dokumenty nebo jejich úředně ověřené kopie. Náležitosti nesmí být starší než 180 dnů, samozřejmě kromě cestovního a matričního dokladu.

Dokumenty musí být vyhotoveny v českém či slovenském jazyce. Výjimku tvoří veřejné listiny vydané jedním ze států EU.

přechodný pobyt cizinců v ČR

Jakmile se zahájí řízení, žádost o přechodný pobyt za účelem sloučení rodiny či z jiného důvodu by měla být vyřízena do 30 dnů. Jestliže dopadla vaše žádost pozitivně, budete telefonicky či písemně vyzváni k vyzvednutí Potvrzení o přechodném pobytu na území ČR. Platnost potvrzení je deset let a nelze ji prodloužit. Ministerstvo vám také automaticky vydá rodné číslo.

V případě, že v žádosti budou podstatné vady, OAMP vás vyzve, abyste tyto chyby do určité lhůty opravili. Pokud tak neučiníte, posuzování vaší žádosti se ukončí a bude nutné žádat o přechodný pobyt zcela od začátku.

Potvrzení o přechodném pobytu rodinného příslušníka občana EU

Cizinec žádající o přechodný pobyt na našem území, který není občanem EU, avšak je rodinný příslušník občana EU, musí podat žádost na formuláři Žádost o povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie. Je nutné také také doložit:

  • 2 ks fotografie
  • Cestovní doklad
  • Doklad potvrzující, že je rodinným příslušníkem občana EU
  • Doklad o zajištění ubytování na území ČR
  • Doklad o zdravotním pojištění

Úředníci mají na vydání žádosti 60 dnů. Spolu s povolením dostane cizinec také rodné číslo. Pokud se cizinec stane rodinným příslušníkem občana EU v průběhu pobytu v ČR, musí zažádat o povolení k přechodnému pobytu nejpozději do tří měsíců od data, kdy se stal jeho rodinným příslušníkem.

Povolení o přechodném pobytu je úřední dokument, proto je nutné veškeré změny (adresa, jméno,…) nahlásit do patnácti dnů cizinecké policii. V případě, že se vám povolení poškodí či jej ztratíte, kontaktujte do tří dnů cizineckou policii, abyste neplatili pokutu.

Máte zájem o vyřízení přechodného pobytu pro cizince?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.