České občanství získané sňatkem

16.10.2019

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Mezinárodní manželství jsou stále častější. Co všechno potřebujete, než se rozhodnete říct svému protějšku ANO?

Co je to manželství

Manželství je aktem, který vyjadřuje vůli obou snoubenců vstoupit spolu do manželství. Akt je veřejný a je uskutečněný za přítomnost dvou svědků. Oba snoubenci do manželství přirozeně vstupují dobrovolně.

Církevní nebo civilní?

Oba druhy sňatku jsou v rámci českého práva akceptovatelné a rovnocenné, a to i v případě svatby s cizincem. Pár volí na základě vlastních preferencí. Snoubenci se tak mohou obrátit na příslušný matriční úřad nebo na církevního představitele.

sňatek s cizincem

Snoubenci si v závislosti na tomto rozhodnutí volí místo a termín svatby. Místo je v současné době možné si vybrat poměrně volně. Civilní sňatek vůbec nemusí proběhnout na úřadě, důležité je pouze vybrat si den a čas s ohledem na to, aby se v daném termínu oddávalo a aby nebyly termíny již rozebrané.

S sebou si přineste:

 • dotazník k uzavření manželství
 • rodný list
 • doklad o státním občanství
 • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu
 • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu 

Pokud je to nutné, nezapomeňte ani na pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, u vdovců a vdov také úmrtní list zemřelého manžela, případně pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera.

Cizinec musí předložit:

 • rodný list
 • doklad o státním občanství
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li cizím státem vydáván
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno
 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství, rozvedený
 • potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zástupcem
 • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství
 • doklad, kterým je možné prokázat totožnost 

Kde může vyvstat komplikace?

Jestliže Česká republika nemá se zemí, z níž pochází partner-cizinec, uzavřenou dohodu o právní moc, může se uzavírání sňatku zkomplikovat. Potom se vyžadují listiny ověřené tzv. apostilou.

To je doložka listiny, prokazující ověření podpisu a otisku razítka pro použití v zahraničí. V Česku tento úkon Ministerstvo zahraničních věcí ČR, případně Ministerstvo spravedlnosti ČR.

Správní poplatky:

Pokud snoubenci nemají trvalý pobyt na území České republiky, zaplatí 3000 Kč.
V případě, že je cizinec pouze jeden ze snoubenců, platí se 2 000 Kč.
Za povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost se platí 1 000 Kč.

Kontaktujte nás

Řešíte podobný problém a potřebujete poradit? Ozvěte se nám.

kontakt