Čas na sloučení rodiny

29.05.2019

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Sloučení rodiny je ožehavým tématem pro většinu cizinců žijících v České republice. Řeší to především ti, kteří zde již pracují a rádi by zajistili sloučení své rodiny, tedy její přesun do země. Právo na sloučení své rodiny by měli mít všichni cizinci, ne vždy je však cesta k tomuto snu snadná.

Jaké podmínky musí cizinci splnit, která povolení potřebují a na jak dlouhou dobu je povolení k pobytu stanoveno? Na to vše odpoví následující článek.

Účel sloučení rodiny

Nejprve se zaměříme na účel sloučení rodiny. Ne každý, zde žijící cizinec si může zažádat o sloučení rodiny. Předtím musí splnit určité podmínky. Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem sloučení rodiny může podat cizinec, který je manželem či manželkou s již povoleným pobytem na území České republiky.

dlouhodobý pobyt sloučení rodiny

Dále může žádat cizinec, jenž je nezletilým nebo zletilým nezaopatřeným dítětem cizince, který už má vízum pro povolení zde bydlet. Stejně tak i v případě, že cizinec je dítětem manžela či manželky s povoleným pobytem.

Pokud byl cizinec svěřen do náhradní rodinné péče nebo byl osvojen cizinci s povoleným pobytem, může si taktéž o dlouhodobý pobyt z účelem sloučení rodiny zažádat za předpokladu, že péče byla vykonávána na území České republiky.

O povolení si dále může žádat cizinec, jenž je rodičem nezletilého dítěte, které má uděleno azyl podle zvláštního předpisu. Pokud cizinec dosáhne věku vyššího než je 65 let nebo pokud se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, je možné zažádat o sloučení rodiny, která se o nemohoucího postará.

Další podmínky pro podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu

Žádat o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem sloučení rodiny musí podat ten cizinec, který před vstupem na území České republiky pobýval v jiném členském státě Evropské unie jako rodinný příslušník cizince, který vlastní modrou kartu Evropské unie.

O žádost je nutno zažádat v období jednoho měsíce po vstupu na území České republiky na nejbližším zastupitelském úřadě.

Podmínky pro zde již žijící cizince, kteří pro své blízké žádají o povolení k dlouhodobému pobytu

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem sloučení rodiny je umožněno v případě, že cizinec, se kterým má dojít ke sloučení rodiny, má sám povolení k dlouhodobému pobytu či povolení k pobytu trvalému, jež trvá nejméně po dobu 15 měsíců.

Pokud se jedná o sloučení manželů, musí oba dva dosáhnout 20 let věku. Povolení je umožněno, pokud cizinec, se kterým má dojít ke sloučení rodiny, pobývá na území České republiky po dobu nejméně 6 měsíců a zároveň je držitelem zaměstnanecké karty.

V případě, že se jedná o manželku, která by ráda žila ve společné domácnosti, musí mít její manžel udělen azyl podle zvláštního právního předpisu. Manželce je dlouhodobý pobyt povolen v případě, že manželství bylo uzavřeno před vstupem jejího manžela do země.

sloučení rodiny

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem sloučení rodiny je dále umožněno v případě, že žádajícímu nezletilému cizinci byl udělen azyl podle již zmíněného zvláštního právního předpisu.

Potřebné doklady ke kladně vyřízené žádosti

K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem sloučení rodiny budou cizinci potřebovat cestovní doklad, doklad o zajištění ubytování, jednu fotografii, doklad prokazující příbuzenský vztah, souhlas rodičů (pokud se jedná o nezletilé dítě) a doklad prokazující pravidelný měsíční příjem.

Na požádání úřadu budete muset předložit i doklad výpisu z evidence Rejstříku trestů a doklad potvrzující váš zdravotní stav (proti infekčním onemocněním). Všechny jmenované doklady nesmí být starší více než 180 dnů s výjimkou cestovního dokladu, rodného listu, oddacího listu a fotografie cizince, jenž žádá o povolení pobytu.

Délka povolení k dlouhodobému pobytu

Povolení k dlouhodobému pobytu se vydává nejméně na dobu jednoho roku. Délka povolení je stanovena na dobu dvou let v případě, že sloučení rodiny proběhlo v pořádku a následně bylo vydáno povolení k trvalému pobytu.

Chcete pomoci s vyřízením dlouhodobého pobytu za účelem sloučení rodiny?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás