Adaptačně integrační kurzy pro cizince 2021

07.01.2021

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Povinnost absolvování adaptačně integračního kurzu pro cizince vyšla v platnost k 1. lednu 2021. Tento kurz je určen pro všechny cizince, kteří od 1. ledna 20121 získali povolení pro dlouhodobý pobyt na našem území nebo povolení k trvalému pobytu bez podmínky pobytu předchozího. Kurz je nutno absolvovat do jednoho roku ode dne, kdy cizinec převzal průkaz k povolení pobytu.

V případě, že takto neučiní, jedná se o přestupek, za který mu může být uložena pokuta ve výši až 10 000 Kč.

Povinnost se nevztahuje na toho, kdo v den nabytí právní moci rozhodnutí ještě nedovršil 15 let nebo naopak dovršil 61 let věku života. Dále pak kurz nemusí absolvovat držitel zaměstnanecké a modré karty, která byla vydána v rámci vládního programu Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec nebo Klíčový vědecký pracovník.

Povinnost se nevztahuje ani na občany Evropské unie a jejich rodinné příslušníky nebo na příslušníky občanů ČR. Podrobnější seznam naleznete na portálu mvcr.

Obsah adaptačně integračního kurzu

Během kurzu jsou cizinci seznámeni s právy a povinnostmi, které pro ně vyplývají během pobytu na našem území. Jsou jim přiblíženy naše hodnoty, kulturní zvyklosti a poměry. Také zde každý účastník získá seznam organizací a institucí, které poskytují pro cizince poradenství zdarma.

Kurzy pořádají Centra na podporu integrace cizinců. Na našem území jich je několik a je jedno, které místo si budoucí absolvent vybere.

Díky účasti na kurzu má každý nově příchozí na naše území možnost získat potřebné informace k pobytu, ale také informace, které mu pomohou lépe se orientovat v naší společnosti a správně pochopit všechna práva a povinnosti, které zde platí.

integrační kurzy pro cizince

Každý kurz vede odborně způsobilý lektor v českém jazyce a překlad zajišťuje kvalifikovaný tlumočník a to do několika jazyků ( angličtina, arabština, mongolština, vietnamština, ukrajinština, ruština, španělština, srbština, francouzština).

Podrobné informace o kurzech (druh, termín, místo konání, jazyk tlumočení) jsou zpřístupněny po zaplacení finanční částky. Délka kurzu jsou 4 hodiny. Po jeho ukončení získá každý účastník doklad o absolvování.

Podmínky pro absolvování kurzu

Každý účastník je povinen se v den konání kurzu dostavit na místo určení, musí předložit platný průkaz o povolení k pobytu a podepsat se na připravenou prezenční listinu. Kurzu se musí účastnit po celou dobu jeho konání.

Druhy kurzů

Realizují se kurzy určené pro veřejnost a kurzy, které nejsou určené pro veřejnost. Na kurz určený pro veřejnost se může přihlásit každý cizince, jemuž je určen.

Musí provést registraci na kurz, po níž mu bude vygenerován variabilní symbol pro platbu, uhradí příslušnou částku s potvrzením o její úhradě a následně obdrží potřebné informace. Kurzy, které nejsou určené pro veřejnost, se realizují na základě nabídek právnických osob.

Další informace ke kurzům zde.

Kontaktujte nás

Řešíte podobný problém a potřebujete poradit? Ozvěte se nám.

kontakt