Jak na zaměstnání cizinců v ČR

10.01.2023

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

V současné době velice rychle roste poptávka po zaměstnancích ze zahraničí, zejména z Ukrajiny. Ať už se jedná o cizince z Evropské unie nebo třetích zemí světa, zaměstnavatelé touží po větším výkonu svých firem. Nasnadě je je tak otázka či chci zaměstnat cizince?

Zaměstnat člověka, který není občanem České republiky, však má svá pravidla. Existuje zde řada podmínek a norem udávajících povinnosti zaměstnavatele i budoucího zaměstnance.

zákony cizinciZákon a zákoník práce

Zaměstnávání cizinců v České republice upravuje zákon č. 262/2006 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Cizince můžeme z právního hlediska dělit na cizince, kteří nepotřebují pro přijetí do zaměstnání v České republice povolení a je na ně nahlíženo stejně jako na občany České republiky. Druhou kategorií jsou cizinci, kteří pro vykonávání práce potřebují povolení k pobytu. V ČR jde nejčastěji o zaměstnávání ukrajinců.

Zaměstnanecká karta

Co to vlastně zaměstnanecká karta je a k čemu slouží? Tato karta je druhem povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, kdy je účelem pobytu právě zaměstnání. Pokud cizinec zaměstnaneckou kartu vlastní, je oprávněn legálně pobývat na území České republiky a pracovat na pozici, pro kterou byla karta vydána.

Zaměstnanecké karty v podstatě nahrazují vízum k pobytu nad 90 dní za účelem zaměstnání. Vydávají se však nejdéle na dobu 2 let. Mají plastovou podobu s biometrickými prvky. Žadatel předkládá pracovníkům na Ministerstvu vnitra aktuální pracovní smlouvu a ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání. Dále žadatel o zaměstnaneckou kartu obvykle čeká 60 dní na rozhodnutí příslušného úřadu.

Dlouhodobé vízum

dlouhodobé vízum pro ukrajince

Vízum za účelem vyžadujícím pobyt na území České republiky delší než 3 měsíce, lze snadno vyřídit na jakémkoliv zastupitelském úřadě České republiky ve státě, jehož jste občanem, případě v tom, který vám vydal cestovní doklad.

Žádost o dlouhodobé vízum na území České republiky, lze podat pouze v zákonem stanovených případech. Pro žádost o dlouhodobé vízum vyplňujete formulář a předložte dokumenty, jako jsou:

  • originální cestovní doklad
  • fotografie
  • doklad potvrzující účel pobytu na území
  • doklad o zajištění ubytování po celou dobu pobytu
  • prostředky k pobytu na daném území

Pokud žadatel není plnoletý, je třeba zajistit také souhlas rodičů, zákonných zástupců nebo poručníků. Na požádání jsou cizinci povinni také předložit výpis z Rejstříků trestů nebo doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění. Všechny tyto dokumenty musí být originály nebo úředně ověřené kopie a kompletně přeloženy do českého jazyka.

Modrá karta

Vydávání modrých karet je velmi podobné vyřizování těch zaměstnaneckých. Modrá karta především umožňuje vykonávání zaměstnání vyžadující vysokou kvalifikaci. Cizince opravňuje k výkonu povolání a zároveň také k pobytu v zemi.

Zaměstnání musí být sjednáno alespoň na jeden rok a poloviční úvazek a hrubá mzda musí dosahovat průměrné mzdy v České republice. Vysokou kvalifikací rozumíme řádně ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, trvající alespoň 3 roky.

Možnost uplatnit své vysokoškolské vzdělání v ČR se řeší procesem tzv. nostrifikace vzdělání. Jedná se o proces, kdy česká autorita musí uznat dosažené vzdělání v jiném státě.

Zvažujete zaměstnání cizince z EU i mimo ni i ve vaší společnosti? Pak nás neváhejte kontaktovat s poptávkou. V naší rozsáhlé databázi jsou k dispozici zahraniční pracovníci z mnoha různých oborů. Pomůžeme i s následným vyřízením všech potřebných víz a dalších náležitostí.

Máte zájem o nové zahraniční pracovníky?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.