Jak uzavřít svatbu s cizincem v ČR

13.10.2018

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Manželství uzavřená mezi rodilými Čechy a cizinci již na území Česka nejsou vzácným jevem. Od otevření hranic se jejich počet neustále zvyšuje. Pokud i vy právě plánujete svatbu, jistě vás zajímá, jak postupovat a jaké dokumenty si opatřit.

svatba s cizincemJak uzavřít sňatek v České republice?

Veškeré podrobnosti svatby řešte s dostatečným předstihem, abyste měli dostatek času k získání patřičných dokumentů. Rovněž musíte splnit základní podmínky, které platí pro všechny občany České republiky:

  • Můžete si zvolit mezi civilní svatbou na úřadě nebo církevním sňatkem.
  • Manželství se uzavírá formou souhlasného prohlášení muže a ženy.
  • Svatbu dokládají dva svědci a je nutná přítomnost zástupce matriky přináležející k místu, kde se bude svatba konat.

Doklady, které je třeba doložit

Pokud máte v České republice trvalý nebo dlouhodobý pobyt, nebo pokud jste občanem jiné země Evropské unie, budete potřebovat následující listiny a doklady:

  • rodný list,
  • doklad o státním občanství (pas),
  • doklad o právní způsobilosti uzavřít manželství (ten nesmí být starší 6 měsíců),
  • sňatek cizinců v črpotvrzení o rodinném stavu a pobytu, pokud je daný stát vydává,
  • v případě předchozího sňatku doklady o jeho ukončení.

Většinu výše uvedených dokladů musí vydat váš domovský stát. S žádostí o jejich vystavení se můžete obrátit na vaši ambasádu, která vám buď pomůže, nebo vás pošle vykonat veškeré úřední formality v domovské zemi.

Pokud občanem EU či EHS nejste, budete navíc potřebovat potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR. O to si zažádejte na pracovišti Cizinecké policie týden před stanoveným termínem svatby (v době obřadu nesmí být starší než 7 dní).

Úředníkovi matriky jej spolu s cestovním pasem a kolkem (k zakoupení na poště) předáte nejpozději v den svatby.

Žádost o prominutí dokladu

Pokud je získání některých dokladů neuskutečnitelné, můžete matriční úřad požádat o výjimečné prominutí předložení listin. Matrice přitom předložíte potvrzení či čestné prohlášení, že vydání dokladu nelze provést. Ta vaši žádost zváží do 30 dní.

Ověření pravosti dokladů a listin

Aby se předešlo podvodům, musí být listiny vydané cizími státy ověřené. V případě zemí Haagské úmluvy se doklady opatří doložkou Apostille, v ostatních případech prochází dokumenty procesem superlegalizace v rámci Ministerstva zahraničních věcí vaší rodné země.

Výjimku tvoří státy, které uzavřely s ČR smlouvu o právní pomoci: doklady jimi vydané není třeba již dále ověřovat. Kromě toho je třeba také veškeré dokumenty nechat zvlášť úředně přeložit do českého jazyka a zkontrolovat přepis veškerých jmen, a předejít tak chybám.

Veškeré informace ohledně povinných ověření vám poskytne matrika, ohledně dokumentů se obraťte na vaši ambasádu nebo portály zaměřené na cizince (např. na www.cicpraha.org). Další informace k poplatkům apod. najdete zde.

Kontaktujte nás

Řešíte podobný problém a potřebujete poradit? Ozvěte se nám.

kontakt