Povolení k pobytu k dlouhodobému investování

03.10.2019

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Povolení k pobytu za účelem investování je jedno z typů povolení k dlouhodobému pobytu. Komu je určeno a jak jej získat?

Komu je povolení určeno

Povolení je určeno cizincům, tj. občanům tzv. třetích zemí. Tedy ještě jednodušeji řečeno těm, kteří nepocházejí ze zemi v rámci EU a pro pobyt na území ČR tak potřebují specifické povolení k pobytu.

Hlavním záměrem udělování tohoto povolení je podpora cizinců, neboť do zavedení institutu povolení k pobytu za účelem investování plynula většina investic do ČR ze zemí EU. Podíl investic mimounijních států byl minimální.

Konkrétně je toto povolení vydáváno:

 • Podnikatelům, kteří se chystají na českém území uskutečnit „významnou investici“.
 • Cizincům z vedení obchodních korporací, kteří rovněž v České republice mají výše uvedený záměr.

Které další podmínky musí žadatel splnit:

 • Žadatel musí být představitelem obchodní korporace. Jestliže je jejím společníkem, vyžaduje se, aby měl alespoň 30% podíl v této korporaci.
 • Žadatel musí mít příslušné finanční prostředky a musí jejich vlastnictví doložit tím, že je reálně má na účtu vedeném v rámci Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.
 • Žadatel prokazatelně nemá dluhy.

Co je významná investice

Za významnou investici se považuje ta, která vytvoří minimálně 20 nových pracovních míst a současně se vyžaduje investice ve výši aspoň 75 milionů korun, a to v peněžních prostředních. Investování peněžních prostředků lze až do výše 60 % nicméně nahradit investicí v podobě jiného majetku.

pobyt za účelem investování

Současně musí být investiční záměr reálně proveditelný, působit věrohodně a posuzuje se i to, zda je investice přínosem pro danou oblast.

Na jak dlouho se povolení vydává

Povolení je vydáváno na pobyt v délce nezbytně nutné pro realizování investice, nejvýše však po dobu dvou let.

Lze pobyt prodloužit?

Prodloužení dlouhodobého pobytu je oficiálně samozřejmě možné, a to dokonce opakovaně.

Vždy je nutné tak učinit nejdříve 120 dnů před skončením platnosti a nejpozději poslední den platnosti povolení.

Kde se podává žádost

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu se podává na pracovišti MV ČR, jestliže:

 • na území pobývá žadatel na vízum k pobytu nad 90 dnů
 • současně míní na území přechodně pobývat déle než 1 rok
 • a současně trvá-li stejný účel pobytu 

Žádost je možné v odůvodněných případech, mezi než se řadí mimo jiných i účel investování, podat stejně tak na příslušném zastupitelském úřadě ČR.

Co je k žádosti potřeba:

 • vlastní žádost vyplněná čitelně
 • fotografie
 • cestovní doklad
 • výpis z trestního rejstříku
 • doklad o zápisu do příslušného rejstříku, seznamu nebo evidence
 • podnikatelský záměr
 • doklad, který potvrzuje, že žadatel může nakládat s příslušnými peněžními prostředky
 • eventuálně doklad prokazující původ těchto prostředků
 • účetní závěrky
 • čestné prohlášení žadatele, že na něj nebylo uvaleno rozhodnutí o úpadku
 • doklad o bezdlužnosti
 • doklad o původu majetku, jestliže má být investován
 • doklad u představitele obchodní korporace, že jeho činnost má skutečně podstatný vliv na chod korporace
 • doklad o výši podílu u společníka
 • doklad o zdravotním cestovním pojištění 

Kdo rozhoduje o výsledku

Žádosti posuzuje ministerstvo průmyslu se státní agenturou CzechInvest. A o samotném udělení pobytu rozhoduje ministerstvo vnitra. V současné době je již funkční model zrychleného řízení, kdy celý proces navíc trvá pouze 30 dnů, ve výjimečných případech pak 60 dnů, tj. 2 měsíce.

povolení k pobytu za účelem investování

Správní poplatek

Žadatel také musí zaplatit za tento úkon správní poplatek, a to ve výši 1 500 Kč.

Zároveň je nutné vzít v potaz, že ministerstvo vnitra může zahájit i v průběhu pobytu šetření, které má za účel ověřit, že původně prokázaný účel pobytu stále trvá. V krajním případě při porušení podmínek tak může dojít dokonce ke zrušení dluhodobého pobytu.

Máte zájem o vyřízení povolení k investování?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.