Ohlašovací povinnost ubytovatelů cizinců

13.03.2024

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Pakliže ubytovatel ubytovává cizince, musí počítat s tzv. ohlašovací povinností. O co se jedná, jak a vůči komu ji uplatnit?

Kdo je ubytovatel a co je ubytování

Definice ubytovatele pro účely zákona o pobytu cizinců tuto osobu definuje jakožto každého, kdo poskytuje ubytování za úhradu nebo ubytovává více než 5 cizinců, s výjimkou případu, kdy lze ubytované cizince a ubytovatele považovat za osoby blízké.

Ubytováním se pak v tomto kontextu rozumí vztah založený smlouvou o ubytování, nájemní smlouvou, podnájemní smlouvou nebo smlouvou s obdobným obsahem.

Navíc platí, že objekt ubytování musí být označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a musí být podle stavebního zákona určen pro bydlení nebo individuální rekreaci.

ubytovna pro cizince

Jaké jsou povinnosti ubytovatele

Obecně je nutné při ubytovávání cizinců respektovat pravidlo, že ubytovatel je povinen oznámit ubytování cizince Policii České republiky. Musí tak učinit do 3 dnů od vstupu na území ČR. Tato povinnost se týká jak cizinců ve smyslu obyvatel třetí země, tak také občanů EU.

Obecně lze řešit situaci:

  • elektronicky prostřednictvím aplikace
  • klasickou písemnou cestou na tištěném formuláři

Jak podat oznámení elektronicky

Obecně platí, že ubytovatelé, kteří mají ubytovávání coby předmět své podnikatelské činnosti, jsou povinni činit oznámení elektronicky, a to prostřednictvím internetové aplikace Ubyport, jak informuje Portál veřejné správy, který poskytuje oficiální informace pod záštitou tuzemského ministerstva vnitra.

K tomu, abyste tak mohli učinit, prioritně potřebujete registraci na tomto portálu. Vyplnit tak musíte především tiskopis, který se nazývá „Žádost o registraci ubytovacího zařízení“. Registraci je možné získat výlučně na Ředitelství služby cizinecké policie. Vaše žádost bude vyřízena do 30 dní od jejího podání.

Jak podat oznámení písemně

Jestliže ubytovatel nemá ubytování jako předmět své podnikatelské činnosti, pro oznámení mu stačí i standardní tiskopis. Ten je nutné nechat cizinci podepsat na místně příslušnému odboru cizinecké policie krajského ředitelství Policie České republiky. Druhý výtisk bude uložen jakožto jeden z listů domovní knihy.

aplikace ubyport

Využití dálkového přístupu skrze internetovou aplikaci Ubyport je v tomto případě též možné, avšak již na ryze dobrovolné bázi.

K dalším povinnostem ubytovatele patří:

  • zajistit cizinci ubytování, které není zjevně nepřiměřené úrovni ubytování poskytovaného ostatními ubytovateli v objektech obdobného určení v obci, popřípadě okresu nebo kraji
  • cizinci na požádání vydat potvrzení o ubytování s uvedením jména, příjmení, ulice, místa a doby ubytování
  • vést domovní knihu a na požádání policie ji předložit ke kontrole
  • neprodleně policii oznámit úmrtí ubytovaného cizince
  • umožnit policii vstup do míst, kde se může cizinec zdržovat
     

Máte zájem o pracovníky ze zahraničí?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.