Jak mohou cizinci doložit ubytování v ČR

12.09.2022

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Cizinec je povinen doložit taktéž dokument potvrzující ubytování. Kdy a jakým způsobem tak může učinit?

Kdy a proč musí cizinec doložit doklad stvrzující ubytování?

Tento dokument tvoří nezbytnou náležitost většiny žádostí o pobytová oprávnění na území ČR. Vyžaduje jej konkrétně zákon o pobytu cizinců na území České republiky neboli zákon č. 326/1999 Sb.

Co se týče zmíněných pobytových oprávnění, jedná se přesněji o dlouhodobé vízum, dlouhodobý pobyt, trvalý pobyt a přechodné pobyty občanů EU/EHP/Švýcarska. Doložení potvrzení se týká rovněž žádostí prvních, které má cizinec podat na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí.

Které doklady cizinec využije:

  • Doklad o vlastnictví bytu nebo domu

Tímto dokumentem se rozumí přesně originál, případně úředně ověřená kopie výpisu z katastru nemovitostí či kupní smlouva, v níž bude vyznačena doložka o vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Akceptován může být i výpis z veřejně přístupné internetové databáze katastru nemovitostí, popřípadně prohlášení o vlastnictví nemovitosti s přesným uvedením obce, části obce a čísla popisného či evidenčního a u bytu s uvedením čísla jednotky, pod nímž je byt veden v katastru nemovitostí.

nemovitost k pronájmu cizinci

Souhlas ostatních spoluvlastníků nebo manžela či manželky není v případě této formy spoluvlastnictví vyžadován.

  • Doklad o oprávněnosti užívání bytu nebo domu

Do této kategorie konkrétně náleží originál či ověřená kopie nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy, smlouvy o ubytování či smlouvy s obdobným obsahem. Nutnou definovanou podmínkou je platnost smlouvy.

Pakliže je oním předmětem podnájemní smlouva uzavřená mezi žadatelem a nájemcem, vyžaduje se rovněž doklad prokazující existenci nájemní smlouvy mezi vlastníkem nemovitosti a nájemce.

  • Písemné potvrzení vlastníka nebo oprávněného uživatele bytu nebo domu o souhlasu s ubytováním cizince

Toto potvrzení musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem vlastníka nebo oprávněného uživatele nemovitosti, pokud není podepsáno před zaměstnancem Odboru azylové a migrační politiky MV ČR.

odbor migrační politiky

Písemné potvrzení vlastníka nebo oprávněného uživatele bytu nebo domu naopak nemusí být opatřeno jeho úředně ověřeným podpisem, pokud se jedná o žádost vydání potvrzení o přechodném pobytu občana EU nebo o vydání povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU.

Písemné potvrzení vlastníka nebo oprávněného uživatele bytu nebo domu není vyžadováno podávat společně s úředně ověřeným podpisem, pokud je podáváno elektronicky.

Elektronické potvrzení o zajištění ubytování

Tato forma potvrzení musí být dodána opatřena uznávaným elektronickým podpisem oprávněné osoby, nebo dodáná bez jejího elektronického podpisu, a to na adresu posta@mvcr.cz, ale prostřednictvím její datové schránky.

Žádost lze touto formou podat pouze na územním pracovišti ministerstva vnitra, nikoli na zastupitelském úřadě.

Máte zájem o pracovníky ze zahraničí?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.