Mají cizinci nárok na pomoc v hmotné nouzi

07.10.2020

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

V tzv. hmotné nouzi mohou občané využít pomoc v podobě dávek. Co je to hmotná nouze, jaké jsou podmínky zisku dávek a mohou si tento nárok uplatnit i cizinci?

Co je hmotná nouze

Hmotná nouze je definována jako stav, kdy člověk nemá dostačující příjmy na to, aby si zajistil základní životní podmínky.

Tato nepříznivá situace může zasáhnout jednotlivce i celou rodinu. Ti, kteří se v ní ocitnou, mohou coby pomoc využít sociální dávky, a to příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc.

Příspěvek na živobytí

Tuto dávku může žadatel získat za předpokladu, že po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje jeho příjem částky živobytí.

Prioritně o něm tedy rozhoduje výše vašich výdajů na bydlení a zároveň vaše příjmy, respektive příjmy veškerých společně posuzovaných osob. Částka se stanovuje individuálně s ohledem na možnosti žadatele.

hmotná nouze

Odvozuje se od částek životního a existenčního minima. Na částku rovnou existenčnímu minimu mají nárok osoby, které déle než 12 měsíců nejsou výdělečně činné.

Doplatek na bydlení

Společně s příspěvkem na bydlení a příjmy žadatele je tato dávka určena k pokrytí nákladů na bydlení.

Ministerstvo práce a sociálních věcí uvádí, že získání této dávky je podmíněno získáním nároku na příspěvek na živobytí. Případně může být přiznán i tehdy, pokud nebyl přiznán příspěvek na živobytí, ale musí být splněna podmínkka, že příjem osoby a společně posuzovaných osob přesáhl částku živobytí osoby a společně posuzovaných osob, ale nepřesáhl 1,3násobek částky živobytí osoby a společně posuzovaných osob.

Výše doplatku se stanovuje tak, aby po zaplacení nákladů na bydlení zbylá částka odpovídala částce živobytí.

Mimořádná okamžitá pomoc

Tato dávka se poskytuje za předpokladu, že situaci je nutné řešit okamžitě. Aktuálně je pro tuto situaci vymezeno celkem 6 životních situací, které počítají s touto dávkou:

  • Žadatel na dávku dosáhne za předpokladu, že nejsou splněny podmínky pro poskytnutí opakovaných dávek, ale neposkytnutím pomoci by mohla vzniknout újma na zdraví.
  • Vznik mimořádné události, jako je například živelní katastrofa.
  • Žadatel nemá prostředky k tomu, aby si uhradil jednorázový výdaj spojený kupříkladu se zaplacením poplatku za vystavení duplikátů osobních dokladů, případně ztratil peněžní prostředky.
  • Situace, kdy žadatel nemůže zaplatit nákup nebo opravu předmětů dlouhodobé potřeby.
  • Na pomoc vzniká nárok, pokud neexistuje dostatek prostředí na hrazení odůvodněných nákladů vznikajících v souvislosti se vzděláním nebo se zájmovou činností nezaopatřených dětí, případně nelze-li zajistit sociálně právní ochranu dětí.
  • Mimořádnou pomoc mohou čerpat osoby ohrožené sociálním vyloučením. 

Hmotná nouze a cizinci

Na příspěvek na živobytí i na doplatek na bydlení vzniká nárok tomu, kdo má na území ČR bydliště a zároveň mu na území ČR byl udělen trvalý pobyt, eventuálně azyl či doplňková ochrana.

Případně trvalý pobyt nemá, ale práva jsou mu zaručena prostřednictvím mezinárodní smlouvy nazvané Evropská sociální charta. Do možnosti žádat o dávky hmotné nouze jsou dle ministerstva práce a sociálních věcí rovněž zahrnuti držitelé povolení k dlouhodobému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího residenta v Evropském společenství na území jiného členského státu Evropské unie.

dávky v hmotné nouzi a cizinci

Mimořádná okamžitá pomoc pak může být v případě cizince poskytnuta za předpokladu, že na území České republiky pobývá legálně a ve zcela výjimečných situacích i při nelegálním pobytu, a to především za předpokladu, že by hrozila vážná újma na zdraví.

Kde si požádat o dávku

Žádost se vždy podává na krajských pobočkách Úřadu práce České republiky, vždy na základě místa bydliště žadatele.

Kontaktujte nás

Řešíte podobný problém a potřebujete poradit? Ozvěte se nám.

kontakt