Kdy může dojít k zamítnutí víza pro cizince?

15.06.2023

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Cizinec žádající o vízum se může dočkat i zamítavého verdiktu. Ve kterých případech k tomu dochází a jaký by měl být další postup?

Proč dochází k zamítnutí víza

Rozhodnutí, že oprávnění nebude žadateli uděleno, se může týkat jak víza krátkodobého (schengenského), tak i tohoto dlouhodobého. Platí, že příslušníci třetích zemí nemají právní nárok na udělení krátkodobého víza.

V případě, že dojde k neudělení krátkodobého schengenského víza, mělo by toto být především adekvátně zdůvodněno. Tak to ostatně rozhodl také Soudní dvůr EU v kauze z roku 2020. Odůvodnění je uvedeno ve formuláři.

cizinecká víza

Jestliže je žádost zamítnuta z důvodu uplatnění negativního stanoviska v rámci tzv. předchozích konzultací, může být uveden jeden z těchto důvodů:

 • jeden nebo více členských států považuje žadatele za hrozbu pro veřejný pořádek
 • jeden nebo více členských států považuje žadatele za hrozbu pro veřejné zdraví
 • jeden nebo více členských států považuje žadatele za hrozbu pro své mezinárodní vztahy

Kdy nelze akceptovat žádost o dlouhodobé vízum:

 • pakliže si cizinec předem nesjednal termín podání žádosti o udělení dlouhodobého víza,
 • žádost nebyla podána na příslušném zastupitelském úřadu
  k žádosti nebyly předloženy všechny zákonem stanovené náležitosti,
 • nebyl zaplacen správní poplatek za přijetí žádosti
 • cizinec odmítl pořízení otisků prstů nebo obrazového záznamu,
 • nebyla podána na stanoveném formuláři,
 • žadatel prohlásil, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání, a neobstaral si v přiměřené lhůtě stanovené zastupitelským úřadem na své náklady tlumočníka nebo osobu, která splňuje podmínky pro ustanovení tlumočníkem uvedené

Jaké možnosti má cizinec se zamítnutým vízem

V první řadě se může proti rozhodnutí odvolat, to znamená, že žadatel může podat žádost o nové posouzení důvodů neudělení víza. Žádost o nové posouzení důvodů neudělení schengenského víza musí být doručena konzulárnímu úřadu. Poplatek za tuto žádost činí 60 EUR.

V případě dlouhodobého víza se zasílá žádost o nové posouzení důvodů neudělení víza nebo povolení tuzemskému ministerstvu vnitra, a to konkrétně na odboru azylové a migrační politiky. I v tomto případě činí poplatek 60 EUR.

víza

Jestliže mu bylo odvolání zamítnuto, a v okamžiku nabytí právní moci rozhodnutí již nemáte platné žádné pobytové oprávnění, musí respektovat lhůtu stanovenou k vycestování. Pro tento účel vám následně bude vystaven výjezdní příkaz.

Jak si podat novou žádost

Dalším doporučeným postupem je i podat si novou žádost. Žádost se v případě víza krátkodobého podává přímo na konzulátu nebo ve vízovém centru, nejčastěji osobně.

Naproti tomu při podání žádosti o dlouhodobé vízum nebo povolení k dlouhodobému a trvalému pobytu platí pravidlo tzv. místní konzulární příslušnosti. Žádost si tedy může podat žadatel výlučně ve státě, jehož je občanem, který vydal jeho/její cestovní doklad, ve kterém má povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt.

Máte zájem o pracovníky ze zahraničí?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.