Jak probíhá zkouška z českého jazyka pro cizince?

06.05.2019

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

V poslední době se v médiích stále častěji probírá problematika přistěhovalců, migrace a nebezpečí s tím spojeného. Mediální obraz svým způsobem nabádá k rasové nesnášenlivosti a podporuje v lidech nedůvěru a pocit nebezpečí.

Jediné, co nás uklidňuje je, že přistěhovalci míří častěji do vedlejších států, nicméně cizinci nejsou pouze teroristi a neznamenají pouze nebezpečí. Jsou to i naši sousedi, kteří mají své večerky v kteroukoliv hodinu pro nás s jakýmkoli zbožím otevřeny.

Jsou to doktoři, kteří k nám přišli vystudovat medicínu a rozhodli se u nás zůstat a chtějí nám pomáhat. Jak ale složitý mají tito lidé, aby získali trvalý pobyt?

Trvalý pobyt pro cizince

O povolení k trvalému pobytu rozhoduje Ministerstvo vnitra. Pokud žádá občan EU, sleduje se, zda žil nepřetržitě 5 let v ČR. Nebo zda je rodinným příslušníkem občana ČR, který na našem území má trvalý pobyt, pak stačí pouze 2 roky nepřetržitého pobytu. V tom případě platí podmínka žít v rodinném vztahu více než 1 rok.

K žádosti pak logicky předkládá cestovní doklad nebo doklad totožnosti, doklad potvrzující splnění výše zmíněné podmínky 5 nebo 2 let nepřetržitého pobytu v ČR, fotografie a doklad o zajištění ubytování.

Povolení k trvalému pobytu se pak prodlužuje každých 10 let. Cizinci, kteří žádají o povolení k pobytu na území ČR, musí složit zkoušku z českého jazyka.

Zkouška z českého jazyka

Zkoušky z českého jazyka se dají vykonat na různých místech. Zpravidla to jsou oprávněné jazykové školy, nebo vybraná pracoviště vysokých škol. Pro přehlednost jsem vybrala Univerzitu Karlovu, abychom si mohli namodelovat, jak taková zkouška vypadá, nicméně vždy je potřeba podívat se na stránky té instituce, kde budete zkoušku vykonávat a veškeré materiály prostudovat.

Na zkoušku z českého jazyka na Univerzitě Karlově je možné se přihlásit elektronicky, prostřednictvím online přihlášky na stránkách ÚJOP UK nebo osobně v době úředních hodin.

Vždy však nejdéle 14 dní před konáním zkoušky. Dobré je si prostudovat Zkušební řád a Informace pro kandidáty, aby Vás nic nepřekvapilo. Přesný termín a místo konání zkoušky je vždy možné najít na internetových stránkách. Zkouška z českého jazyka se skládá z ústní a písemné části.

Písemná část prověřuje jak čtení s porozuměním, tak poslech a psaní. Písemná část trvá cca 2,5 hodiny, ústní pak 20 minut. Vzory modelových testů lze najít opět na internetových stránkách.

Pokud má uchazeč uspět, musí splnit 60% správných odpovědí v každé z částí, pokud v některé neuspěje, zkouška se opakuje celá, počet opakování je pak neomezen. Osvědčení je uchazeči doručeno do 7 týdnů od konání zkoušky, zkrácení této doby není možné.

Poplatky jsou různé, dle zvolené organizace, nicméně zde je to 3 300 Kč. Na internetu jsem Však po velmi krátkém hledání našla dražší i levnější varianty.

Zkoušku nemusí absolvovat člověk, který doloží, že minimálně 3 roky absolvoval český jazyk na střední škole, nebo je mladší 15 či 65 let, nebo mu to jeho zdravotní stav neumožňuje.

Pokud neuspějete při zkoušce, nezoufejte! Je možnost zkoušku opakovat a je také možné se lépe připravit. K tomu slouží nejen přípravné online kurzy, ale také další přípravné kurzy, které dané organizace často nabízejí.

Zároveň je mnoho publikací, které můžete nastudovat, např. titul - Připravujeme se k certifikované zkoušce z češtiny.

Nezbývá, než popřát hodně štěstí a pevné nervy!

Kontaktujte nás

Řešíte podobný problém a potřebujete poradit? Ozvěte se nám.

kontakt