Jak probíhá přihlášení k trvalému pobytu cizince

19.02.2019

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Co všechno je potřeba k vyřízení žádosti a přihlášení se k trvalému pobytu v České republice, pokud jste cizinec? Jak to celé probíhá, jaké jsou podmínky, kdy můžete žádost podat a co všechno vás během celého dlouhého procesu čeká?

Český právní řád rozlišuje dva druhy cizinců. Oba mohou získat povolení k trvalému pobytu, ale musí splnit určité požadavky. Prvním je cizinec, který je občanem Evropské unie a druhým je cizinec, který pochází z tak zvaných třetích zemí (není občanem EU).

Občan Evropské unie

O přihlášení k trvalému pobytu:

 • lze požádat po pěti letech nepřetržitého pobytu na území ČR
 • lze požádat po dvou letech nepřetržitého pobytu na území ČR – jako rodinný příslušník jiného občana ČR, pokud tento rodinný svazek trvá alespoň jeden rok

O povolení k trvalému pobytu rozhoduje Ministerstvo vnitra ČR. Jednou z podmínek je vyplnění žádosti na určeném formuláři a jeho osobní podání na vhodném pracovišti Ministerstva vnitra příslušném dle místa hlášeného pobytu.

trvalý pobyt žádosti

Součástí žádosti o trvalý pobyt je doložení následujících podkladů:

 • cestovní doklad nebo doklad totožnosti (vždy originál)
 • potvrzení splňující podmínku dvou nebo pěti let nepřetržitého pobytu
 • 2 aktuální fotografie
 • doklad prokazující zajištění ubytování

Tyto dokumenty musí být předkládány v originále nebo úředně ověřené kopii. Všechny musí být rovněž vyhotoveny v českém jazyce nebo do českého jazyk úředně přeloženy. Náležitosti bodu dva a čtyři nesmí být starší než 180 dní.

Občan třetího státu

Občan nečlenského státu Evropské unie má velmi podobné podmínky pro možnost podat žádost o trvalý pobyt jako občan EU. Stejným způsobem je nutné splnit podmínku nepřetržitého pobytu po dobu pěti let nebo dvou let, pokud jde o rodinného příslušníka občana EU.

Žádost je rovněž podávána stejným způsobem, tedy osobně na pracovišti Ministerstva vnitra dle hlášeného pobytu a součástí žádosti musí být následující náležitosti:

 • cestovní doklad nebo doklad totožnosti (vždy originál)
 • potvrzení splňující podmínku dvou nebo pěti let nepřetržitého pobytu
 • 2 aktuální fotografie
 • doklad prokazující zajištění ubytování
 • navíc doklad o zajištění prostředků k pobytu
 • navíc doklad o zkoušce z českého jazyka
 • navíc výpis z evidence rejstříku trestů

Řízení o žádosti platné pro všechny cizince

Následuje zahájení řízení o rozhodnutí o trvalém pobytu. K vydání rozhodnutí je stanovena lhůta 60 dnů od podání žádosti. Pokud bude zjištěno, že nebyly doloženy všechny předepsané dokumenty, popřípadě má žádost jiné nedostatky, bude žadatel vyzván k jejich odstranění či doplnění. Na to mu je poskytnuta potřebná lhůta a řízení se přeruší lhůta 60 dnů je tak přerušena).

cizinci žádající o trvalý pobyt

Chybějící doklady je možné dodat osobně, přes zmocněnce nebo je možné odeslat je poštou. Originály cestovních dokladů však vždy jen osobně. Je nutné dbát předepsaných lhůt, aby pro jejich propadnutí nebylo řízení zastaveno.

Rozhodnutí

Pokud jsou všechny podklady v pořádku a nebyly nalezeny důvody, které by zapříčinily zamítnutí žádosti, spojí se pracovník Ministerstva vnitra s žadatelem (telefonicky nebo písemnou výzvou) a stanoví termín vydání povolení k trvalému pobytu.

Toto povolení je možné vyzvednout pouze osobně, po předložení dokladu totožnosti. Lhůta na vyzvednutí je 30 dnů, a pokud během ní k převzetí nedojde, je řízení zastaveno.

Průkaz o povolení k trvalému pobytu

Vydaný průkaz o povolení k trvalému pobytu je veřejnou listinou vyhotovenou v českém jazyce a dalších dvou jazycích dle mezinárodních zvyklostí (obdobně jako cestovní doklad). Platnost dokladu je 10 let a tuto lhůtu je možné o dalších 10 let prodloužit i opakovaně. S vydáním dokladu souvisí i automatické zařazení do registru pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění.

povolení k trvalému pobytu

Zamítnutí

V případě zamítnutí žádosti je žadatel o tomto rozhodnutí vyrozuměn písemně. Proti rozhodnutí je možné se ve lhůtě 15 dnů od doručení odvolat. Pokud Ministerstvo vnitra odvolání neshledá jako důvodné, předá všechny podklady k žádosti Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, jež o odvolání s konečnou platností rozhodne.

Podpora pracovní agentury

Celý proces přihlášení k trvalému pobytu je celkem složitý a je nutné v jeho průběhu dbát na splnění mnoha podmínek a požadavků úřadů. Pro zajištění bezvadného a hladkého průběhu celého řízení je vhodné a účelné využít nabídky naší agentury IRS Czech, která se v této oblasti pohybuje a dokáže zjednodušit celý proces a usnadnit tak každému žadateli přístup ke konečnému povolení.

Máte zájem o pomoc s přihlášením k trvalému pobytu?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás