Jak probíhá nábor zahraničních pracovníků

25.10.2018

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Obsah článku

Za cizince je z povahy věci považována ta fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, včetně občana Evropské unie. Zaměstnávání cizinců pro zaměstnavatele vždy znamená zvýšenou administrativu.

cizinci v črVýhodami pro zaměstnavatele při zaměstnávání cizinců bývá jejich vyšší pracovní nasazení, zaplnění pracovních pozic, o které není mezi tuzemskými pracovníky poptávka, větší flexibilita, snazší přizpůsobivost poptávce trhu práce aj.

V případě zaměstnávání cizinců na území České republiky lze hovořit o rozdělení těchto zahraničních pracovníků, z hlediska pracovněprávního, do tří základních skupin:

1. první skupina je tvořena cizinci, kteří mají trvalý pobyt na území České republiky, na základě povolení k pobytu v České republice.

Tito cizinci mají v pracovněprávním poměru stejné postavení jako občané České republiky a nemusejí mít povolení k zaměstnání. Tito cizinci nejsou v rámci trhu práce nijak omezováni, výjimku v tomto ohledu představují pouze ta zaměstnání, u nichž je ze zákona vyžadováno státní občanství České republiky.

2. druhou skupinu tvoří cizinci, kteří jsou občany členských států Evropské unie, Evropského hospodářského společenství (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) a Švýcarska, jakož i jejich rodinní příslušníci (dále též jen jako „cizinci z EU“).

Zaměstnávání cizinců z EU má výhodu díky jejich volnému vstupu na český trh práce, tudíž nepotřebují zaměstnaneckou kartu či jiné doklady a povolení a je možné uzavřít platný pracovní poměr přímo.

Zaměstnavatel má v případě zaměstnanců z EU povinnost nejpozději v den jejich nástupu do zaměstnání, v souladu se zákonem o zaměstnanosti, tuto skutečnost oznámit příslušnému úřadu práce, a to dle místa výkonu práce. Toto ohlášení se provádí na formulářích dostupných na https://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/tiskopisy.

3. třetí skupinu tvoří cizinci z tzv. třetích zemí, kteří k práci na území České republiky potřebují příslušná povolení a doklady.

Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí lze považovat, z hlediska administrativního zatížení zaměstnavatele, za nejnáročnější.

pracovníci z cizinyPředně je zaměstnavatel povinen oznámit příslušné krajské pobočce Úřadu práce České republiky, že má volné pracovní místo a charakteristiku tohoto volného pracovního místa v případě, že zamýšlí zaměstnávat cizince, který pro výkon zaměstnání potřebuje povolení k zaměstnání a oprávnění k pobytu, anebo zaměstnaneckou kartu nebo modrou kartu.

Pokud zaměstnavatel zamýšlí zaměstnávat cizince, kteří pro výkon zaměstnání na území ČR potřebují zaměstnaneckou kartu nebo modrou kartu, musí udělit souhlas se zařazením nahlášených volných pracovních míst do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty anebo modré karty a musí rovněž udělit souhlas se zveřejněním nahlášeného volného pracovního místa alespoň po dobu 30 dní ode dne jeho oznámení krajské pobočce Úřadu práce České republiky.

Platně lze s cizinci z třetích zemí uzavřít pracovně právní poměr tehdy, pokud má cizinec:

 • platné povolení k zaměstnání od příslušné krajské pobočky Úřadu práce České republiky a platné oprávnění k pobytu nebo
 • zaměstnaneckou kartu,
 • modrou kartu nebo
 • kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance
 • a současně pokud má cizinec uzavřenou pracovní smlouvu v písemné formě na dobu, po kterou by měl práci vykonávat nebo písemně uzavřenou dohodu o pracovní činnosti nebo písemně uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí, kterou se zaměstnavatel a cizinec zavazují uzavřít pracovní smlouvu či dohodu o pracovní činnosti, a za předpokladu, že zaměstnavatel cizince přihlásil k platbě dávek sociálního a zdravotního pojištění.
 • Rovněž u těchto zaměstnanců z třetích zemí je zaměstnavatel povinen provést ohlášení, na formuláři dostupném na https://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/tiskopisy.

V souvislosti se zaměstnáváním cizinců z třetích zemí je třeba rovněž zmínit Pilotní projekt Ukrajina, který je zaměřen na zaměstnávání vysoce kvalifikovaných pracovníků z Ukrajiny.

nábor zaměstnanců z cizinyPostup pro zařazení zaměstnavatele do projektu Ukrajina je takový, že zaměstnavatel ohlásí krajské pobočce úřadu práce volné pracovní místo a dá souhlas se zaměstnaneckými kartami.

Pakliže se ve lhůtě 30 dní od nahlášení volného pracovního místa nepodaří jej obsadit uchazečem nebo zájemcem o zaměstnání, bude takovéto volné pracovní místo automaticky zařazeno do centrální evidence volných míst pro zaměstnaneckou kartu, a tudíž jej bude možné nabídnout i uchazečům z Ukrajiny.

Součástí žádosti o zařazení zaměstnavatele do Režimu Ukrajina je i seznam uchazečů, které chce zaměstnavatel zařadit do Režimu Ukrajina. K žádosti je třeba připojit tyto přílohy:

 • Výpis z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, jiného obdobného registru či doklad prokazující potřebné informace, ne starší než 3 měsíce.
 • Výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ ARES , resp. jiný doklad dostupný z informačních systémů, prokazující statistické údaje o aktuálním počtu zaměstnanců (počet zaměstnanců nesmí být nižší než 10). Stačí prostá kopie.
 • Potvrzení Finančního úřadu o neexistenci daňových nedoplatků, ne starší než 3 měsíce.
 • Potvrzení České správy sociálního zabezpečení o neexistenci nedoplatků pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (ne starší než 3 měsíce).
  Čestné prohlášení o:
  - neexistenci nedoplatků na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění;
  - tom, že hodlá se zaměstnaným cizincem, resp. se všemi v budoucnu zaměstnanými cizinci, uzavřít pracovní poměr, který bude trvat nejméně po dobu jednoho roku.
 • Čestné prohlášení o tom, že v období 2 let před podáním žádosti o zařazení do Režimu nebyla zaměstnavateli uložena:
  - pokuta za umožnění výkonu nelegální práce vyšší než 100 000,- Kč, anebo;
  - opakovaně pokuta vyšší než 100 000,- Kč za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů kontrolovaných Úřadem práce ČR, Státním úřadem inspekce práce nebo oblastními inspektoráty práce.
  Vyplněnou žádost s přílohami je možné podat e-mailem, či datovou schránkou u příslušné pobočky Hospodářské komory České republiky.

Jak vidíte celý proces je poměrně komplikovaný a zapomenout na nějaký důležitý formulář při podání žádosti není nic složitého. Pokud si chcete vše zjednodušit, využijte našich služeb.

Máte zájem o zahraniční pracovníky?

Zajistíme vše potřebné.

KONTAKTUJTE NÁS