Dlouhodobé vízum za účelem zácviku

06.05.2020

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Dlouhodobé vízum za účelem zvyšování dovedností a kvalifikace (zácvik) je specifickým typem víza. Jaké jsou podmínky pro jeho získání?

Co je vízum vydávané za účelem zvyšování dovedností

Jedná se o dlouhodobé vízum, tj. je určeno k pobytu v délce nad 90 dní. V tuzemsku je určeno zejména pro občany třetích zemí, kteří pracují v rámci velkých korporací, případně pro zaškolování zaměstnanců zahraničních zákazníků v souvislosti s dodávkami výrobních zařízení.

V případě, že mají tyto společnosti dceřinné společnosti v zahraničí, jedná se o vhodný způsob, jak umožnit cizinci si zvýšit kvalifikaci. Tzv. zácvik v tuzemsku mohou podnikatelé využívat od roku 2014.

Dlouhodobé vízum je navázáno na zácvik v délce 3 až 6 měsíců. V případě, že bude zácvik probíhat kratší dobu, tj. v délce do 3 měsíců, postačí k pobytu zájemci také krátkodobé vízum.

vízum za účelem zácviku

Povinnosti zaměstnavatele

Zaměstnavatel musí připravit tzv. vysílací dopis. Taktéž sestaví plán zácviku, přičemž toto musí přijímající subjekt potvrdit. Vyžaduje se taktéž předložení těchto dokumentů: Prohlášení zahraničního zaměstnavatele o vyslání cizince do České republiky a Prohlášení přijímající osoby o umožnění výkonu zácviku.

Povinné je to, aby byly plán zácviku, účel vyslání a faktický průběh činnosti po absolvování zácviku ve vzájemném souladu.

Příslušné dokumenty je nutné podat na Svazu průmyslu a dopravy ČR. Ten plní v rámci této sféry roli odborného garanta. Žádost o posouzení podmínek zácviku bude následně posouzena. Žadatel musí rovněž zaplatit poplatek ve výši 1000 Kč. Pro členy svazu existuje možnost slevy z této částky.

Pokud bude posouzení žádosti úspěšné, bude o tomto žadatel následně informován v dopise. Ten jej předá přímo dotčené osobě, tedy cizinci, který si má zvyšovat kvalifikaci. Ta následně bude povinna k doložení náležitosti žádosti (prokázání účelu pobytu). V případě, že nedojde ke splnění podmínek, rovněž o tomto bude žadatel vyrozuměn.

pracovníci k zácviku

Povinnosti žadatele

Po splnění všech podmínek může být žadateli uděleno vízum. Žadatel je povinen dostavit se k žádosti o vízum osobně. Žádosti vyřizuje ministerstvo vnitra, a to ve lhůtě 30 dnů pro dlouhodobá víza a ve lhůtě 7 dnů pro víza krátkodobá, jsou-li naplněny stanovené náležitosti.

Vyžaduje se, aby veškeré náležitosti nebyly starší než 180 dnů. Výjimka platí pro cestovní doklad, dále pro matriční doklady a fotografie cizince. Ta musí navíc odpovídat skutečné podobě dotčené osoby. Dokumenty musejí být vedeny v českém jazyce, případně je možný ověřený překlad.

Co je potřeba k žádosti

  • cestovní doklad
  • dvě fotografie ve formátu 3,5 x 4,5 cm, vždy shodné
  • vyplněný příslušný formulář
  • doporučující dopis Svazu průmyslu a dopravy, který potvrzuje, že došlo k naplnění podmínek pro absolvování zácviku.
  • dostačující finanční prostředky k pobytu na území ČR, a to konkrétně ve výši 55 000 Kč
  • doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území ČR (nutné je také doložit ověřený podpis poskytovatele ubytování)
  • výpis z evidence Rejstříku trestů, případně z obdobné evidence, a to v rámci státu, jehož je cizinec státním občanem, dále je nutné obdobný doklad doložit také pro státy, v nichž cizinec v posledních 3 letech pobýval po dobu delší než 6 měsíců, a to nepřetržitě, tuto podmínku nemusejí naplnit osoby mladší než 15 let
  • cizinec musí mít sjednáno cestovní zdravotní pojištění, a to ve výši nejméně 60 000 EURO, pojištění musí pokrývat území České republiky (pojištění se předkládá v případě kladného výsledku řízení před vyznačením víza do cestovního pasu)

I když celý proces žádosti o vízum za účelem zácviku může vypadat snadno. Je třeba mít velmi dobře připravené podklady, aby nedošlo ke komplikacím, které vše mohou výrazně natáhnout. Pokud chcete mít jistotu, že vše proběhne, co nejrychleji a hlavně bez komplikací, obraťte se na naši pracovní agenturu IRS Czech

Máte zájem o vyřízení dlouhodobého víza

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.