Co přináší nový režim Srbsko?

14.02.2019

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Režim ostatní státy (Srbsko) navázal na další úspěšné projekty zaměřené na zjednodušení náboru pracovníků ze zahraničí. Co Režim Srbsko přináší a jak se do programu zapojit?

Co je režim Srbsko

Oficiálně došlo ke spuštění přihlašování do tohoto projektu v srpnu 2018. Vládní program reaguje na dlouhodobě špatnou situaci na tuzemském pracovním trhu, kde chybí zaměstnanci na určitý typ postů.

Zaměstnavatelé proto řeší nábor pracovníků mimo území ČR. A právě tento projekt má usnadnit vyřizování nutných povolení pro takové zaměstnance a pomoci jim získat termín pro podání žádosti o zaměstnaneckou kartu. Jeho celková kapacita byla nastavena na 2000 žádostí o zaměstnanecké karty ročně.

Upouští se tak od komplikovaného systému registrace přes internetový systém Ministerstva zahraničních věcí České republiky VISAPOINT. Uchazeči jsou příslušným zastupitelským úřadem přímo osloveni a je jim rovnou nabídnut konkrétní termín.

pracovníci ze srbska

Režim Srbsko v současnosti

Vzhledem k opakovaně pozitivním zkušenostem došlo k otevření programu pro žádosti také letos spuštěn byl Režim ostatní státy znovu 21. 1. 2019. Pro pracovníky ze Srbska byla navíc kvóta zvýšena o 360 uchazečů.

Účastnit se může zaměstnavatel, který splní stanovené výchozí podmínky. Podnikatel musí podnikat v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru. Rovněž je nutné, aby podnikal alespoň po dobu 2 let s minimálně 10 zaměstnanci.

Dále je podmínkou, že podnikatel nemá nevyrovnané závazky vůči státu a pracovní pozici nedokázal obsadit uchazečem z tuzemska. Podmínky projektu Srbsko se tedy nikterak neliší od dalších vládních programů zaměřených na občany jiných zahraničních zemí. Na zařazení do režimu neexistuje právní nárok.

Zaměstnavatel si současně může podat i hromadnou žádost, která je určena pro 30 a více uchazečů. Pak je povinen se zavázat ke spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců v příslušném kraji. Rovněž musí vyplnit čestné prohlášení o projednání svého záměru se zaměstnanci a získat souhlas primátora nebo starosty obce pro ubytování cizinců.

Co je k zapojení do projektu potřeba

K podání přihlášky do projektu Srbsko je mimo vlastní žádosti o zapojení nutné doložit ještě další přílohy. Jsou to konkrétně:

  • výpis z obchodního rejstříku nebo obdobného registru
  • doporučení od české podnikatelské reprezentace nebo Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest
  • potvrzení od finančního úřadu, že žadatel nemá nedoplatky na daních
  • potvrzení ČSSZ, že žadatel nedluží na pojistném na sociální zabezpečení
  • čestné prohlášení žadatele o tom, že nemá nedoplatky na pojistném na sociální zabezpečí a zdravotním pojištění
  • čestné prohlášení, že cizince zaměstná alespoň na 1 rok

V případě hromadné žádosti také:

  • čestné prohlášení dotvrzující úmysl spolupracovat s Centrem na podporu integrace cizinců
  • čestné prohlášení, že své úmysly projednal se zaměstnanci
  • čestné prohlášení, že v uplynulých 2 letech neobdržel pokutu za umožnění výkonu nelegální práce vyšší než 100 000 Kč nebo že neobdržel opakovaně pokutu vyšší než 100 000 Kč za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů kontrolovaných Úřadem práce ČR.

Máte zájem o nové pracovníky ze Srbska?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás