Povinnosti zaměstnavatele při zaměstnávání cizinců

14.11.2022

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Pakliže zaměstnavatel chce v Česku zaměstnat cizince, pojí se s tímto rozhodnutím některé důležité náležitosti. Co by měl daný subjekt splnit?

Oznámení volného pracovního místa

V případě, že cizinci není umožněn v Česku volný vstup na trh práce, který vzniká z titulu členství země v EU, musí zaměstnavatel v souvislosti s jeho pracovním uplatněním splnit některé povinnosti.

Tou první je oznámení volného pracovního místa na příslušné krajské pobočce úřadu práce. O tom, která pobočka je místně příslušná, jednoduše rozhoduje místo, ve kterém je nebo má být zaměstnání vykonáváno.

Oznámení je možno učinit elektronicky prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny.

nabídka práce

Co je volné pracovní místo

Jako volné pracovní místo je definováno to, které se aktuálně uvolnilo nebo bylo nově vytvořeno. Kromě toho je dáno, že charakteristika takto definované volné pracovní pozice musí být totožná s charakteristikou místa, kde bude zaměstnání vykonáváno.

Touto charakteristikou se rozumí druh práce, místo výkonu práce, předpoklady a požadavky stanovené pro zastávání pracovního místa, základní informace o pracovních a mzdových podmínkách.

Udělení souhlasu se zařazením nahlášených volných pracovních míst

Tento bod se týká těch zaměstnavatelů, kteří plánují zaměstnat držitele modré nebo zaměstnanecké karty. V takovém případě je nezbytné udělení souhlasu se zařazením nahlášených volných pracovních míst do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty anebo modré karty.

Dále je nutné, aby zaměstnavatel udělil souhlas se zveřejněním nahlášeného volného pracovního místa alespoň po dobu 30 dní ode dne jeho oznámení krajské pobočce Úřadu práce ČR.

Pro úplnost ještě dodejme, že cizinec držením modré či nebo zaměstnanecké karty striktně vázán není, může být i držitelem povolení k zaměstnání od příslušné krajské pobočky a současně povolení k pobytu. Další možnost představuje i karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance.

oznamovací povinnost

Oznamovací povinnost

Oznamovací povinnost zakotvuje povinnost písemně informovat příslušnou krajskou pobočku úřadu práce o nástupu cizince do zaměstnání.

Příslušný tiskopis se dle oficiálního vyjádření ministerstva práce a sociálních věcí nazývá „Sdělení o nástupu cizince, držitele pracovního oprávnění, do zaměstnání, k vyslání, k vnitropodnikovému převedení“. Formulář lze podat i elektronicky.

Vedení evidence a uchovávání dokladů

Do této povinnosti jednoduše spadá vedení evidence všech cizinců, které daný subjekt zaměstnává. V jejím rámci je potřeba se zaměřit na tyto údaje:

 • adresa v zemi trvalého pobytu
 • adresa pro doručování zásilek
 • číslo cestovního dokladu a název orgánu, který jej vydal
 • druh práce
 • místo výkonu práce
 • doba, po kterou by mělo být zaměstnání vykonáváno
 • pohlaví cizince, zařazení podle odvětvové (oborové) klasifikace ekonomických činností
 • nejvyšší dosažené vzdělání
 • vzdělání požadované pro výkon povolání
 • doba, na kterou mu bylo vydáno povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrá karta a na kterou mu byl povolen pobyt
 • den nástupu a den skončení zaměstnání nebo vyslání zahraničním zaměstnavatelem

Máte zájem o pracovníky ze zahraničí?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.