Jak prokáže cizinec bezdlužnost

20.09.2022

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Cizinec musí v některých případech prokázat i tzv. bezdlužnost. O co se jedná a jakou formou tento status doložit?

Co je to bezdlužnost a kdy ji cizinec dokládá

Bezdlužností se rozumí absence nedoplatků, které dotčená osoba může mít u:

  • u orgánů Finanční správy České republiky
  • u orgánů Celní správy České republiky
  • na pojistném na veřejném zdravotním pojištění a na penále
  • na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na penále 

Proto je nezbytné, aby si cizinec u všech výše zmíněných institucí obstaral potvrzení. To nesmí být ke dni podání žádosti starší než 30 dní.

bezdlužnost cizinců

Výjimku z potvrzení o bezdlužnosti mají ty doplatky, u nichž je povoleno posečkání úhrady nebo rozložení úhrady na splátky, což se může týkat například daní, které má takto evidovány u příslušných orgánů Celní správy.

Jak podat žádost o bezdlužnost:

Žádosti se podávají individuálně následujícím způsobem:

Finanční správa

Od roku 2021 je nutné zaplatit správní poplatek ve výši 100 Kč. První možnost je podat celou žádost elektronicky. Individuálně vytvořený formulář v tomto případě neexistuje, využívá se univerzální. Vyplňuje se typ žádosti a určení příslušnému úřadu v záhlaví formuláře.

Tento formulář může žadatel využít v případě, že vlastní datovou schránku nebo aplikaci ePodpisFS. Žádost je ale možno dopravit na úřad taktéž osobně.

Česká správa sociálního zabezpečení

V tomto případě se týká nutnost opatřit si potvrzení primárně osob samostatně výdělečně činných a podnikatelů, kteří mají zaměstnance. Příslušný formulář se nazývá Potvrzení o bezdlužnosti fyzických osob – OSVČ a zaměstnavatelů.

ČSSZ vydává potvrzení informující ohledně platných nedoplatků na pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Žádost je možné podat jednoduše na výše zmíněném formuláři online.

Celní úřad

Tato žádost se podává celnímu úřadu místně příslušnému podle sídla či bydliště žadatele. K podání žádost lze použít rovněž it inteligentní formulář (ZFO), přičemž se jedná o v této chvíli preferovanou variantu.

K podání se používá datová schránka příslušných celních úřadů, nikoli však samotné Celní správy či Generálního ředitelství.

celní správa

Zdravotní pojišťovna

Toto potvrzení je cizinec povinen dodat pouze za předpokladu, že je účasten veřejného zdravotního pojištění. Žadatel tak může oslovit ohledně vydání požadovaného dokladu přímo příslušnou zdravotní pojišťovnu.

Konkrétně tak například u VZP lze takto učinit osobně nebo elektronicky na příslušném formuláři. Případně se cizinci rovněž nabízí využít možnost datové schránky.

K tomuto je ještě nutno uvést, že výše definovaná potvrzení je na místě vyřizovat jakožto poslední krok přípravy k podání žádosti a pokud možno v jednom dni. Dáno je to tím, že některá potvrzení mohou být vystavena na počkání, některá ale nikoli.

Máte zájem o vyřízení pracovního povolení pro cizince?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.