Formulář A1 pro cizince

10.02.2023

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

V případě, že zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně činná běžně migruje za prací napříč EU, je potřeba účelně vyřešit platby sociálního a zdravotního pojištění. Jak?

Formulář A1 pro zaměstnance i OSVČ, k čemu slouží a komu je určen?

K tomuto účelu je nutné vyplnit tzv. formulář A1, dříve též dříve E 101 a E 103. Formulář A1 je určen pro OSVČ a zaměstnance, případně pro OSVČ, která je současně zaměstnancem.

Typicky se tak tato situace dotýká například osob vykonávajících uměleckou činnost, běžně se formulář A1 vydává taktéž pro řidiče a samozřejmě se týká stejně tak i vědců a akademických pracovníků působících na univerzitách.

Tiskopis slouží k vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení v případě evropských koordinačních nařízení nebo bilaterálního formuláře/potvrzení v případě mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení, jak se přímo uvádí na webu ČSSZ.

logo cssz

V zásadě se tímto dokumentem potvrdí, že dotčená osoba v původní zemi stále kryta sociálním a zdravotním pojištěním. Tedy že se platby nezdvojují napříč dvěma státy EU a zároveň je dotčený žadatel někde skutečně pojištěn, což znamená, že nedojde ani k situaci, kdy není pojištění uzavřeno v žádném státu EU.

Kdy je nutné vyplnit formulář A1?

Formulář A1 je nutné vyplnit, jestliže dojde ke dvěma základním životním situacím, a to.:

 • vyslání zaměstnance
 • souběžnému výkonu činnosti

Vyslání zaměstnance je definováno jako:

 • vyslání pracovníka tuzemským zaměstnavatelem na vlastní účet a pod vlastní odpovědností na základě smlouvy uzavřené mezi tuzemským zaměstnavatelem a zákazníkem, pro kterého jsou služby v jiném členském státě poskytovány
 • vyslání pracovníka tuzemským zaměstnavatelem do provozovny nebo podniku, který náleží do skupiny podniku v jiném členském státě EU
 • vyslání pracovníka tuzemskou agenturou práce

Souběžný výkon činnosti znamená:

V rámci souběžného výkonu činností zaměstnanec činnost vykonává ve dvou či více státech. A to jednak ve formě krátkodobých výjezdů do různých zemí nebo opakované práce v zahraničí.

formulář A1 vzor

Právní úprava formuláře A1 a co přináší

Potvrzení slouží pouze pro krátkodobé výjezdy do zahraničí. Je možné jej vydat vždy pouze na dobu 24 měsíců. Opakované vydání formuláře A1 nicméně možné je.

Z právního hlediska se touto problematikou zaobírají dva nejdůležitější předpisy, a to:

 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení

Právě v souvislosti se změnou legislativy došlo k tomu, že je, pozor, o tiskopis A1 nutné požádat dokonce i v případech akcí, které jsou skutečně krátkodobé, tedy zpravidla nepřesahují délkou jeden týden, jako jsou meetingy, konference či teambuildingy.

Jak formulář A1 vyplnit

Dokument je možné stáhnout přímo na webu ČSSZ, případně jej můžete vyplnit v tištěné podobě přímo na konkrétním pracovišti. Společně s formulářem se dokládá navíc i:

 • kopie pracovní smlouvy
 • kopie potvrzení o příslušnosti k právním předpisům vystaveného zahraniční institucí
 • ověřená kopie smluvních dokumentů, na základě kterých je zajištěna činnost v ČR a v zahraničí
 • čestné prohlášení zahraničního zaměstnavatele 

Místně příslušné pracoviště OSSZ se určuje na dle sídla vysílající firmy nebo dle místa trvalého bydliště, vydání formuláře je samozřejmě bezplatné. O toto potvrzení je skutečně nutné si požádat, za nesplnění oznamovací povinnosti hrozí sankce ve výši desítek tisíc korun.

Stejně tak je pro návratu z dotčené cesty zapotřebí na OSSZ opětovně nahlásit, že již vykonáváte výdělečnou činnost v České republice.

Máte zájem o vyřízení formuláře A1?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.