How to obtain a long-term stay for the purpose of research in the Czech Republic

17.01.2023

Contact us

Write us

We will contact you

Cizinec může aktuálně v tuzemsku získat několik typů dlouhodobého pobytu. Jedním z nich je povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu. Komu je určeno a jakým způsobem jej lze získat?

Kdo je cizinec, který v ČR pobývá za účelem vědeckého výzkumu

Cílovou skupinou tohoto povolení jsou vědečtí nebo akademičtí pracovníci a hostující profesoři z tzv. třetích zemí, kteří budou v ČR déle než 3 měsíce vykonávat výzkumnou činnost ve výzkumné organizaci na základě dohody o hostování.

vízum za účelem vědeckého výzkumu

Výzkumná organizace se pak definuje jako veřejná výzkumná instituce, vysoká škola nebo jiná výzkumná organizace zapsaná do seznamu výzkumných organizací.

Výzkumník, který je občanem EU nebo přidružené země, žádné zvláštní povolení k pobytu v souladu se zákonem o pobytu cizinců nepotřebuje. Může si nicméně požádat o vystavení přechodného pobytu, což platí i pro jeho rodinné příslušníky.

Kdo si může podat žádost o tento typ pobytu

Cizinec si může podat žádost o dlouhodobý pobyt, jestliže:

  • Je držitelem víza k pobytu nad 90 dní vydaného za jakýmkoliv účelem, kromě dlouhodobého víza za účelem strpění, sezónního zaměstnávání nebo mimořádného pracovního víza.
  • Je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu na území vydaného za jiným účelem.
  • Je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu vydaného za účelem vědeckého výzkumu jiným členským státem Evropské unie.

Co obnáší dlouhodobý pobyt za účelem vědeckého výzkumu

Tento typ pobytu je určen pro pobyt na českém území po dobu delší než 3 měsíce. Povolení k pobytu vydává Ministerstvo vnitra České republiky, a to s dobou platnosti až 2 roky s možností opětovného prodloužení.

Výhodou tohoto typu pobytu je fakt, že žadatel si již nemusí vyřizovat žádné pracovní povolení. Cizinec se navíc po dobu platnosti tohoto povolení pro účely úhrady poskytování zdravotní péče považuje za osobu, která má povolen trvalý pobyt.

Za účelem vědeckého pobytu se, jak uvádí Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, neuděluje dlouhodobé vízum.

pobyt v čr za účelem vědeckého výzkumu

Jak pobyt pro vědecké účely získat

Základní podmínkou je podání žádosti na úředním tiskopisu. Podává se na zastupitelských úřadech ČR podle místní konzulární příslušnosti, a to výlučně osobně. K žádosti je nezbytné přiložit příslušné podklady:

  • cestovní doklad
  • dvě fotografie
  • písemný závazek
  • dohoda o hostování
  • výpis z rejstříku trestů
  • cestovní pojištění
  • biometrické údaje

U cestovního dokladu a dokladu potvrzujícího účel pobytu (dohoda o hostování) v ČR se vyžadují výhradně originální dokumenty.

Ostatní doklady je třeba předložit v originále nebo formou úředně ověřené kopie. Náležitosti přidávané k žádosti nesmí být starší než 180 dní. Výjimka platí pouze pro cestovní doklad a fotografii. Ta musí odpovídat skutečnému vzhledu žadatele.

Zaplatit je též nutné správní poplatek. Úřad má následně na posouzení žádosti zákonnou lhůtu 60 dnů.

Máte zájem o vyřízení dlouhodobého pobytu pro cizince?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.