Bezvízový pobyt cizinců v ČR

20.12.2021

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Bezvízový pobyt představuje specifický typ pobytu bez víza na území ČR, když se týká cizinců uvedených v příloze nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2018/1806, a to v délce maximálně 90 dnů. Jakým způsobem je možné bezvízový pobyt definovat a jak je u nás legislativně ošetřen?

Bezvízové státy

Bezvízové státy lze charakterizovat jako takové státní útvary, do nichž státní příslušník daného státu nepotřebuje mít při krátkodobé návštěvě vízum. Dohodu o bezvízovém styku mezi sebou uzavírají země, mezi kterými se neděje nežádoucí výměna obyvatelstva, případně si jsou politicky blízké.

Zisk bezvízového styku s rozvinutými státy je pro mnoho rozvojových zemí světa nejdůležitějším politickým cílem. Ostatně před rokem 1989 platila vízová povinnost i mezi tehdejším Československem a zeměmi západní Evropy.

Klíčové pravidlo 90/180

Pravidlo 90/180 určuje, že cizinec smí ve státech Schengenského prostoru pobývat pouze 90 dnů v průběhu jakéhokoli 180denního období. Platí, že v případě pochybností o délce pobytu cizince má dotyčný povinnost délku jeho pobytu prokázat, a to nejlépe přechodovými razítky v cestovním dokladu.

bezvízový pobyt cizinců

Pokud chce cizinec pobývat v zemích EU/Schengenu déle, je již nutností mít vyřízeno potřebné dlouhodobé vízum nebo jiný pobytový titul. Skutečnost, že daný občan třetí země během svého pobytu na území Schengenu podal žádost o vízum či pobytové oprávnění, ho neopravňuje k tomu, aby překročil vymezený časový limit.

Bilaterální bezvízové dohody a jejich druhy

Jinou možností krátkodobého bezvízového pobytu na území České republiky je pobyt s oporou v bilaterální bezvízové dohodě. V případě ČR jde o dohody, k jejichž uzavření došlo před 21. prosincem roku 2007, a uplatňování těchto dohod je možné jen na území České republiky.

V praxi se tyto dohody týkají převážně možnosti pobývání na našem území v případě, že již došlo k vyčerpání maximální doby pobytu v rámci schengenského prostoru (90/180). Délka tohoto pobytu se podle konkrétního znění dohod dělí na:

Maximální dobu bezvízového pobytu 3 měsíce na území České republiky (do dané kategorie spadají následující třetí země: Argentina, Chile, Izrael, Korejská republika, Kostarika, Malajsie a Uruguay)

Maximální dobu bezvízového pobytu 30 dní na území České republiky (sem přísluší Singapur)
Maximální dobu pobytu 3 měsíce v 6měsíčním období v schengenském prostoru (jedná se o Guatemalu, Honduras, Mexiko, Nikaraguu, Panamu a Paraguay)

Zásadní je skutečnost, že osvobození od vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty se nevztahuje na ty občany třetích zemí, kteří mají v úmyslu na území ČR vykonávat výdělečnou činnost. Ve výjimečných případech lze v souladu s článkem 25 vízového kodexu nad rámec vyčerpané maximální doby krátkodobého pobytu 90/180 udělit vízum s omezenou územní platností, jež platí jen pro území ČR.

Máte zájem o pracovníky ze zahraničí?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.