Social security for foreigners

18.05.2023

Contact us

Write us

We will contact you

Orientace v oblasti sociálního zabezpečení a jednotlivých dávek a nároků na ně je náročná i pro občany České republiky.

Jedním z důvodů je i skutečnost, že tyto dávky nejsou upraveny v jednom právním předpise, ale úprava je roztříštěna v řadě předpisů, v nichž je složité se orientovat. O to náročnější je orientace v oblasti sociálního zabezpečení pro cizince.

cizinci pojištěníU cizinců je, vyjma obecných podmínek, které musejí splňovat všichni žadatelé třeba, aby spadali do okruhu osob oprávněných, kterými jsou cizinci:

mající na našem území trvalý pobyt;

 • kteří jsou občany Evropské unie, na které se vztahují přímo aplikovatelné předpisy Evropských společenství.
 • kteří jsou hlášeni k pobytu na území České republiky, a to po uplynutí 365 dní ode dne hlášení k pobytu na území České republiky.
 • kteří jsou mladší jednoho roku věku, narození na území České republiky a hlášeni k pobytu na území České republiky.
 • kterým je nezletilý cizinec svěřený na území České republiky do péče nahrazující péči rodičů nebo do ústavní péče.
 • kteří jsou držiteli povolení k dlouhodobému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území jiného členského státu Evropské unie a bylo jim vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky.
 • kteří jsou rodinnými příslušníky cizince, který je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území jiného členského státu EU, kterým bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na našem území.
 • kterým bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem vědeckého výzkumu.
 • kterému byla udělena doplňková ochrana.
 • kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci, a to pokud má na našem území bydliště.

Tento výčet oprávněných osob je výčtem úplným. Žadatel musí spadat pod jednu z uvedených definic oprávněných osob a dále musí splňovat obecné podmínky pro přiznání nároku na dávku.

Dávky je možné dělit do čtyř základních skupin, a to:

Dávky poskytované osobám se zdravotním postižením

 • příspěvek na mobilitu (550,- Kč měsíčně, vyplácí se zpětně – do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který náleží);
 • příspěvek na zvláštní pomůcku (poskytuje se osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, s těžkým sluchovým anebo zrakovým postižením);
 • byť se nejedná o dávku, je do této kategorie možné zařadit rovněž nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají.

Dávky státní sociální podpory

 • sociální pojištění cizinců

  Přídavek na dítě (nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, které žije v rodině, jejíž rozhodný příjem je nižší než 2,7 násobek částky životního minima rodiny. Pro nárok na dávku se posuzuje příjem za předchozí kalendářní čtvrtletí, za příjem se považuje i rodičovský příspěvek. Např. hranice pro rodinu s jedním dítětem do 6 let činí 20.817,- Kč);
 • Rodičovský příspěvek (nárok má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220.000,- Kč, nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte);
 • Příspěvek na bydlení (Nárok má vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu, Poskytnutí příspěvku podléhá testování příjmů rodiny a nákladů na bydlení za rozhodné období – předchozí kalendářní čtvrtletí.);
 • Porodné (dávka poskytovaná v závislosti na výši příjmu, kterou se rodině s nízkými příjmy jednorázově přispívá na náklady související s narozením prvního nebo druhého živého dítěte, hranicí je 2,7 násobek životního minima – u narození prvního dítěte činí tato částka 20.817,- Kč, ale kupříkladu v Ústí nad Labem dostávají prvorodičky v rámci projektu Podpora rodin s prvorozeným dítětem částku ve výši 5.000,- Kč);
 • Pohřebné (jednorázová dávka, náleží osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřeného dítěte nebo rodiče nezaopatřeného dítěte mající ke dni úmrtí pobyt na území České republiky, je stanoveno v částce 5.000,- Kč, bez ohledu na příjem rodiny).

Dávky pomoci v hmotné nouzi

 • Příspěvek na živobytí (nárok na příspěvek na živobytí vzniká osobě či rodině, pokud po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje příjem této osoby či rodiny částky živobytí – stanovena individuálně pro každou osobu dle snahy a možností);
 • Doplatek na bydlení (výše doplatku je stanovena tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení – nájmu, služeb s bydlením spojených a nákladů za dodávky energií, zůstala osobě či rodině částka živobytí);
 • Mimořádná okamžitá pomoc (poskytuje se v situacích, kdy nejsou splněny podmínky pro poskytnutí opakované dávky v hmotné nouzi, nastane mimořádná vážná událost a majetkové a sociální poměry osoby jí neumožňují tuto situaci překonat aj.)
 • Nárok na tyto dávky nelze přiznat zpětně, žadateli náleží od prvního dne kalendářního měsíce, v němž byla podána žádost, pokud v něm žadatel zároveň splnil všechny podmínky pro přiznání nároku na dávku.

Dávky z nemocenského pojištění

– povinná účast je u zaměstnanců, u osob samostatně výdělečně činných, je účast dobrovolná. Z dávek nemocenského pojištění se poskytují tyto dávky:

 • nemocenské;
 • ošetřovné;
 • vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství;
 • peněžitá pomoc v mateřství;

U všech výše uvedených dávek jsou obecné podmínky, vyjma těch, které jsou uvedeny v tomto články ve vztahu k požadavku na osobu oprávněnou shodné s podmínkami pro poskytnutí dávky občanům České republiky.

Konkrétní informace, včetně formulářů naleznete v elektronické podobě na internetové adrese mpsv.cz/web/cz/formulare, v tištěné pak na každé pobočce Úřadu práce České republiky. Za výhodnější lze považovat elektronické formuláře, které jsou značně návodné a snadněji se vyplňují.

Žádosti jsou vyřizovány Krajskými pobočkami Úřadu práce České republiky, kdy příslušná je pobočka dle místa trvalého pobytu žadatele.

Pracovníci dané pobočky mají povinnost Vám pomoci s vyplněním žádosti, stejně jako mají povinnost informovat žadatele o podmínkách jednotlivých nároků. Pracovníci mají rovněž povinnost přijmout žádost od žadatele.

Pracovníci Krajské pobočky Úřadu práce České republiky jsou povinni Vám pomoci s vyplněním žádosti, informovat Vás o podmínkách nároku a vždy Vaši žádost přijmout. Pouze na základě podané žádosti a po zhodnocení splnění podmínek může být rozhodnuto, zda máte nebo nemáte na danou dávku nárok.

Každé rozhodnutí o žádosti musí být odůvodněno. Pokud žadatel s rozhodnutím nesouhlasí má právo se proti tomuto rozhodnutí odvolat, o tomto právu musí být rovněž řádně poučen (v jaké lhůtě, k jakému orgánu). Pokud rozhodnutí není řádně odůvodněno, mělo by být nadřízeným orgánem zrušeno pro nepřezkoumatelnost.

V rámci systému dávek sociálního zabezpečení jsou poskytovány dávky cizincům, jsou–li osobami oprávněnými a splňují-li podmínky stanovené pro dávku, jejíhož přiznání se domáhají.

V současné době již funguje rovněž projekt sociálního tlumočení ve styku s cizinci, jehož cílem bylo přispět k řešení problémů spojených s neznalostí jazyka nově příchozích cizinců a jejich nedostatečné informovanosti.

V tuto chvíli funguje v nejčastěji poptávaných jazycích – vietnamštině, mongolštině, ruštině, bulharštině a rumunštině.

Contact us

Are you solving a similar problem and need some help? Please, contact us.

contact