Changes in the amendment to the Act on the Residence of Foreigners

18.05.2023

Contact us

Write us

We will contact you

Zákon o pobytu cizinců, jehož původní podoba pochází z roku 1999 si v roce 2017 prošel obměnou. Novela začala platit v srpnu tohoto roku. Které novinky přinesla? Dá se říci, že ve své době byla aktualizace právní úpravy přijata v mnoha bodech negativně s tím, že bude mít nepříznivý dopad na život cizinců, kteří se na území republiky rozhodli žít nebo pracovat, a výrazně zasáhne do jejich lidských práv. Novelizovaný zákon si tak vydobyl i značnou mediální pozornost. Které hlavní body se v jeho rámci změnily?

návrh zákona cizinciPobyt za účelem podnikání

Cizinec vlivem této novely musí v ČR žít po dobu minimálně pěti let, než si může požádat o změnu pobytu za tímto účelem. Kdo si tak nestihl zažádat ještě předtím, než novela vstoupila v platnost, je nyní nucen čekat.

Zavedení víza k pobytu za účelem sezónního zaměstnání

Vízum může mít charakter krátkodobý i dlouhodobý a jeho zavedení do praxe umožnila až právě citovaná novela. Limitujícím faktorem je skutečnost, že na rozdíl od dlouhodobých víz jiných se toto vydává pouze na dobu 6 měsíců. Pakliže bude zájemce o toto vízum žádat opakovaně, bude jeho žádost vyřizována přednostně. Nově došlo i ke specifikování oborů, které jsou v sezónních pracích zahrnuty. Jsou jimi konkrétně zemědělství, zahradnictví a turistický ruch.

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování v ČR

Také v tomto případě se jedná o nově zavedený typ dokladu, na který je možno v ČR pobývat. Určen je pro statutární orgány, podnikatele, prokuristy, případně i pro společníky obchodní korporace. Tato korporace však v tuzemsku musí uskutečnit investice za alespoň 75 000 000 Kč a vytvořit alespoň dvě desítky nových pracovních míst. Doba platnosti povolení je 5 let.

Změna zaměstnavatele

Z byrokratického hlediska se nyní zkomplikovala možnost změnit zaměstnavatele tehdy, když cizinec v ČR pracuje na tzv. zaměstnaneckou kartu. Konkrétně je nutné doložit, že původní zaměstnání stále vykonáváte. Jinak se žádost standardně podává na ministerstvo vnitra.

novelizace zákona o pobytu cizincůOmezení možnosti požádat o trvalý pobyt

To se týká především žadatelů spadajících z hlediska legislativy do tzv. zvláštních případů po ukončení azylového řízení. Opatření se stalo terčem kritiky, neboť omezování tohoto typu pobytu se dotýká i těch žadatelů, kteří tento institut žádným způsobem nezneužívají.

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance je druhem povolení kombinujícího povolení pracovní a povolení k pobytu. Určena je pro zaměstnance zaměstnavatele ze zemí mimo EU, kteří jsou vysláni do evropských společností téhož koncernu nebo do odštěpných závodů.

Trvalý pobyt a děti

Možnost požádat si o tzv. sloučení pobytu pro dítě na základě pobytu rodiče novela zákona výrazně omezila. Tato volba zůstala nově zpřístupněna pouze nezletilým dětem, tzn. osobám mladším osmnácti let. Zletilé, byť nezaopatřené děti jsou z tohoto případu vyjmuty. Kompletní znění aktualizovaného zákona pro cizince najdete zde.

Contact us

Are you solving a similar problem and need some help? Please, contact us.

contact