Podrobné informace k modré kartě

30.10.2019

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Modrá karta pro cizince je speciální druh dlouhodobého pobytu na území České republiky. Vydává se cizincům, kteří se ucházejí o pracovní místo, pro jehož vykonávání je nutná vysoká odbornost.

Kdo může požádat o vydání modré karty?

Modrá karta je určena pro cizince ze třetích zemích, kteří hodlají pracovně pobývat v České republice déle než tři měsíce.

Na jak dlouho se vydává?

Modrá karta se vydává nejméně na dobu jednoho roku dle pracovní smlouvy plus tři měsíce navíc jako lhůta pro nalezení jiné práce a maximálně na dobu dvou let.

Co musí uchazeč o modrou kartu splňovat?

Uchazeč musí mít vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělaní, které trvalo aspoň tři roky. Cizinec dále musí mít pracovní smlouvu, dle které je zaměstnán na plný úvazek a jeho hrubá mzda musí odpovídat jedna a půl násobku průměrné hrubé mzdy v České republice.

modrá karta vzorJaké zaměstnání musím vykonávat, abych se stal držitelem modré karty?

Modrá karta se vždy vydává na určité pracovní místo, které souvisí s výkonem práce, kde je nutná vysoká kvalifikace a nedaří se takové pracovní místo obsadit. Soupis takových pracovních míst můžete nalézt na oficiálním portálu MPSV zde.

Co dělat poté co si vyberu práci z portálu?

Poté co si vyberete práci z portálu MPSV můžete následně kontaktovat budoucího zaměstnavatele s vaším životopisem a podrobnostmi ohledně pracovní smlouvy, které obvykle proberete na přijímacím pohovoru.

Vědecká práce V případě, že hodláte jet do České republiky na dobu delší tří měsíců za účelem vědeckého výzkumu, nežádáte o modrou kartu, ale o dlouhodobý pobyt za účelem vědeckého výzkumu.

Získal jsem pracovní místo, kde mám zažádat o modrou kartu?

 • Žádost o modrou kartu se podává na zastupitelském úřadu České republiky v zemi, jehož je cizinec občanem

nebo

 • na území ČR na Ministerstvu Vnitra (to však platí pouze pro některé státy, jejichž seznam je ke stažení.)

Formulář žádosti o modrou kartu Formulář žádosti o modrou kartu je ke stažení na oficiálních stránkách MVČR. Přímý odkaz ke stažení žádosti je zde:

 • Pro anglicko-českou verzi stažení – ZDE
 • Pro rusko-českou verzi stažení – ZDE

Žádost o modrou kartu – nutné dokumenty

modrá karta vyřízeníK žádosti o modrou kartu budete potřebovat následující dokumenty:

 • platný cestovní doklad (platnost cestovního dokladu musí nejméně o 90 dnů přesahovat předpokládanou dobu platnosti modré karty)
 • 2 fotografie, které odpovídají Vaší aktuální podobě
 • doklady k prokázání vysoké kvalifikace požadované na zvolené pracovní místo (doklad o dosaženém vzdělání) – Tento doklad musí být nostrifikován ze strany MŠMT. Předložte originály nebo úředně ověřené kopie a dále úředně ověřený překlad těchto dokumentů do českého jazyka. Cizozemské veřejné listiny musí být navíc opatřeny vyšším ověřením (apostila, superlegalizace).
 • doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území
 • pracovní smlouvu pro výkon zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci na dobu nejméně jednoho roku na zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu (sjednaná hrubá měsíční nebo roční mzda musí odpovídat alespoň výši 1,5násobku průměrné hrubé roční mzdy v České republice vyhlašované sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí)
 • jde-li o výkon regulovaného povolání, doklad o splnění podmínek pro výkon takového povolání

Můžete být dále požádáni o:

 • lékařskou zprávu, že netrpíte závažnou nemocí
 • doklad obdobný výpisu z Rejstříku trestů; pokud o tento doklad nebudete požádáni zastupitelským úřadem, je oprávněno o tento doklad požádat Ministerstvo vnitra po vstupu na území České republiky.

Kdy dostanu vyrozumění o přijetí nebo zamítnutí mé žádosti o modrou kartu?

Vyrozumění o rozhodnutí dostanete do devadesáti dnů od podání žádosti o modrou kartu.

Může se stát, že má žádost bude zamítnuta?

Vaše žádost může být zamítnuta v následujících případech:

 • Předložili jste doklady, které nejsou správně podložené nebo neodpovídají skutečnosti a můžou být pokládané za padělky.
 • Jste nežádoucí osobou v Českém státě
 • Je důvodné nebezpečí, že trpíte vážnou nemocí, která je ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví
 • Nedostavíte se na cizineckou policii k pohovoru bez omluvy
 • Je důvodné nebezpečí, že by Váš pobyt mohl ohrozit Český stát.

Co můžu dělat v případě zamítnutí?

V případě zamítnutí vaší žádosti o modrou kartu například z důvodu špatně předložených dokumentů máte možnost se do patnácti dnů od doručení odvolat. Odvolání následně musíte poštou zaslat pracoviště na Ministerstvo vnitra.

Moje žádost byla kladně posouzena, co dál?

Pokud byla Vaše žádost kladně posouzena, tak se s vámi do několika dnů spojí pracovník Ministerstva vnitra, který si s Vámi domluví termín pro vydání povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky – modré karty. Následně Ministerstvo vnitra písemně kontaktuje zaměstnavatele o tom, že jste splnil podmínky o získání modré karty.

Před vydáním modré karty Vám bude vydáno potvrzení o naplnění podmínek k získání modré karty. Toto potvrzení slouží jako doklad, který Vás opravňuje zůstat na území ČR, než obdržíte modrou kartu s biometrickými údaji.

Co když práce, kterou si vyberu, mi nebude vyhovovat a budu chtít změnit zaměstnání?

žádost o modrou kartuJestliže ukončíte zaměstnání v průběhu platnosti modré karty, jste povinen to oznámit na příslušném úřadě MVČR do tří dnů. Tato povinnost platí i pro změnu zaměstnavatele. Během prvních dvou let změny zaměstnavatele podléhají souhlasu MVČR.

Musíte tedy vždy změnu nahlásit a čekat na rozhodnutí.  Změna pracovního zaměření a změna zaměstnavatele u modré karty v prvních dvou letech pobytu Změna zaměstnavatele v prvních dvou letech, jak již bylo zmíněno, podléhá předchozímu souhlasu MVČR.

Ministerstvo souhlas udělí v případě, že stále splňujete podmínky vydání modré karty. Jednou z nejdůležitějších podmínek pro změnu zaměstnání a opětovné povolení k pobytu je, aby pracovní pozice, kterou byste chtěli zastávat, nadále patřila mezi pracovní místa, kde je nutná vysoká kvalifikace a patří do evidence pracovních míst, která lze obsadit žadatelem o modrou kartu. Žádost o změnu zaměstnání můžete nalézt na těchto stránkách.

Chcete s námi nezávazně probrat vyřízení modré karty? Kontaktujte nás!

Máte zájem o vyřízení modré karty?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.