Do agency workers have a worse position than regular employees?

02.12.2020

Contact us

Write us

We will contact you

Zaměstnanec se může stát jednak zaměstnancem tzv. kmenovým, případně na svůj post přijít přes agenturu. Jaké jsou výhody a nevýhody obou způsobů?

Kdo je agenturní zaměstnanec

agenturní zaměstnanecNarůstající poptávka po pracovní síle celou řadu zaměstnavatelů vede k tomu, aby si zajistila svoje pracovníky právě s pomocí agentury. Zdaleka se přitom nejedná o situaci, jež by vycházela výhradně ze stávající situace na trhu práce v tuzemsku. Jde o celosvětový trend. Výrazná poptávka po tomto typu zaměstnání panuje hlavně ve strojírenství. Agenturní zaměstnanec je zaměstnán přímo u agentury. Pracovní vztah může být založen klasickou pracovní smlouvou nebo také ve formě dohody o pracovní činnosti. Agentura takto zaměstnaného pracovníka potom nabídne zaměstnavateli, který mu přiděluje pracovní úkoly. Přirovnat by se tento vztah v podstatě dal, pakliže by šlo o věc, k jejímu jakémusi pronájmu na určitý čas. V tomto případě jde zpravidla o maximálně dvanáct měsíců. To ovšem neznamená, že by zaměstnanec byl ve své dočasné pozici jakkoli znevýhodněn. Obě zúčastněné strany, tedy jak agentura, tak zaměstnavatel, jsou povinny se o rovné podmínky přičinit. Platí to jak pro mzdu, tak i pro ostatní pracovní podmínky, tzn. shodné rozvržení pracovní doby atd.

Agentura jako moderní otrokář?

Za do značné míry zkreslený tak bezesporu můžeme pokládat mediální obraz vykreslující agenturní zaměstnance, a to zejména ty ze zahraničí, coby oběti vykořisťování. Je navíc zakázáno, aby agentura svou činnost vykonávala za úplatu požadovanou po zaměstnanci. Odměna je vždy financována na straně uživatele, respektive zaměstnavatele neboli zjednodušeně toho, kdo si zaměstnance „zapůjčí“. Agentura si nesmí brát provize a ani zaměstnanci strhávat část mzdy. Rovněž pro svou činnost potřebuje povolení od Ministerstva práce a sociálních věcí, což garantuje, že opravdu dodržuje stanovená pravidla. V případě, že se zaměstnanec cítí být počínáním agentury poškozen, může podat podnět inspektorátu práce, a to nejlépe i spolu s příslušnými důkazy o takovém jednání.

Výhody a nevýhody agenturního zaměstnání

práce přes agenturu cizinciI když s sebou agenturní zaměstnání nese určitou míru nestability, na druhou stranu je velmi flexibilní a zůstává pro zaměstnavatele vhodným dočasným řešením. Zaměstnanci se zase může stát jakýmsi „odrazovým můstkem“ na cestě za hledáním místa stálého. Svůj smysl tak tento způsob zaměstnávání zcela nepochybně má. Pozor, agenturní zaměstnanec na rozdíl od toho kmenového nemůže dosáhnout na příspěvek na důchodové nebo životní pojištění. (Poznámka: Nárok na důchod ale naopak přirozeně standardně vzniká, agentura totiž odvádí sociální i zdravotní pojištění ve shodě s tím, jak by to činil zaměstnavatel sám, v tom rozdíl není.) Obdobě nevzniká automaticky nárok na příspěvek na bydlení nebo na dopravu. Stejně tak mu nepřísluší zvláštní odměny při životních či pracovních jubileích.

Máte zájem o vyřízení pracovního povolení pro cizince?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.