Jaké bydlení pro cizince při pracovním pobytu v ČR

13.10.2018

Contact us

Write us

We will contact you

Při žádosti o pracovní vízum bude cizinec vždy požádán také o to, aby poskytl doklady, které informují o tom, kde bude po dobu trvání pracovního pobytu v ČR ubytován. Tudíž je na bedrech samotného cizince, aby si včas vyřídil možnosti bydlení na našem území. Může tak učinit hned třemi způsoby. Tím prvním je, že si zajistí pronájem, dále může jít do podnájmu anebo se ubytovat na ubytovně, k tomu určené.

Nájemní bydlení

nájemní bydlení pro cizincePokud se cizinec rozhodne pro nájemní bydlení, bude nutné sepsat patřičnou nájemní smlouvu, která musí být vždy svou písemnou podobu. V ní budou nutné zejména tyto položky:

  • Označení daného nájemního bytu včetně jeho příslušenství a rozsahu jeho užívání.
  • Způsob, jakým bude vypočítáváno nájemné a jakou formou budou probíhat úhrady za služby. Vše se určuje dohodou.
  • Dobu, na kterou se nájemní smlouva uzavírá.
  • Dále informaci o tom, že pokud v bytě nedojde k žádné havárii, nebude do bytu vstupovat třetí osoba a doložku, že drobné úpravy bude hradit nájemce.

U nájemního bydlení je třeba mít na paměti fakt, že pokud se v bytě, bude, jakkoliv porušovat jakákoliv povinnost vyplývající z nájemní smlouvy či se opakovaně budou nájemci dopouštět hrubých mravních přestupků, může jej nájemce bez přivolání soudu z nájemního bytu vystěhovat. Pokud byl naopak pronájem udělen cizinci jako pracovní byt a ten již u něj nepracuje, může nájemce rovněž dostat výpověď z nájmu v tomto případě s přivoláním soudu. Nájemce má totiž právo na to, služební byt poskytnout svému novému zaměstnanci.

Podnájem

Podnájem je jinými slovy takzvané dočasné bydlení v bytě někoho, kdo má byt v nájmu. Bez souhlasu samotného pronajímatele ovšem není možné uzavřít smlouvu o podnájmu, a to v žádném případě. Dále je také potřeba v tomto případě brát ohled na podrobné podmínky podnájmu, jelikož zákonem daná úprava je velmi strohá.

Ubytovna

ubytovna pro cizinceVelmi populární možností, jak se ubytovat při svém pracovním pobytu v ČR je také forma ubytovny. Ta je pro samotné pracovníky, kteří na našem území po nějaký čas budou pracovat asi i také nejvhodnější formou, jelikož existuje celá řada ubytoven, které jsou přímo za účelem ubytování cizinců zřízeny. Zde se opět uzavírá písemná smlouva, ve které bude stanovena jak platba za ubytování, tak další podmínky nutné k užívání dané ubytovny. Informace o volných ubytovnách jsou ve většině případů dostupné na internetových stránkách či v informačních centrech anebo také v realitních kancelářích. Poté je třeba jen už sehnat vhodnou ubytovnu v lokalitě, ze které bude cesta do zaměstnání, co možná nejlépe dostupná. Ve všech formách bydlení je ovšem vždy nutné, na cizinecké policii v místě svého dočasného bydliště nahlásit svou adresu a doložit ji kopií nájemní smlouvy nebo potvrzením z ubytovny, ve které je jasně vyznačena doba, po kterou bude cizinec na daném místě pobývat. Na nahlášení každé zaznamenané změny má cizinec tři dny.

Contact us

Are you solving a similar problem and need some help? Please, contact us.

contact